Home / TỐ TỤNG - TÒA ÁN / Archive by Category "VĂN BẢN LUẬT" (Page 2)

Archives

Biểu Mẫu Tống Đạt

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI ………………………………….. Địa chỉ …………………………. ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: ……./BB-TPL ……………., ngày … tháng …. năm ……                                                                   BIÊN BẢN TỐNG ĐẠT   Vào hồi ……….. giờ ………. ngày …….. tháng …… năm …….., tại …………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………….. Chúng tôi gồm: Ông (bà): …………………………………………………………………………….. , chức vụ: Thừa phát lại Ông (bà): ………………………………………………., chức vụ: …………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………….. Với sự tham gia của: Ông (bà): …………………………………………………………………………………………………………….. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………….. Ông (bà): …………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. Với sự chứng kiến của: Ông (bà): …………………………………………………………………………………………………………….. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………….. Lập biên bản về việc tống đạt văn bản, giấy tờ, tài liệu sau: 1) ………………………………………………………………………………………………………………………. 2) ………………………………………………………………………………………………………………………. cho ông (bà): ……………………………………………………………………………………………………….. Địa…

Văn bản quy phạm về luật Luật sư

Văn bản quy phạm về luật Luật sư Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu 05 /2012/NĐ-CP 02/02/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật 148 /2011/TT-BTC 07/11/2011 Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước đảm bảo cho công tác điều tra tội phạm 17 /2011/TT-BTP 14/10/2011 Hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định  hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội –…

Luật Luật sư

LUẬT LUẬT SƯ CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 65/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006   Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về luật sư và hành nghề luật sư.   CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức xã hội –…

1 2