Archives for báo pháp luật việt nam

Cần có tòa án hiến pháp để bảo vệ môi trường đầu tư

Môi trường đầu tư giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và trong nước chưa công bằng do vẫn tồn tại nhiều văn bản pháp luật trái với nguyên tắc Hiến pháp. Nếu một văn bản ban hành trái với Hiến pháp thì ai sẽ là người bãi bỏ? Ở hầu hết các…