Archives for Luật Quản lý thuế

Thông tư Hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế

BỘ TÀI CHÍNH —————- Số:  80/2012/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————— Hà Nội, ngày  22  tháng  5  năm 2012 THÔNG TƯ Hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế —————————     Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn…

Thông tư số 28/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Thông tư số 28/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ Tải về Thông tư số 28/2011/TT-BTC Công ty luật Hưng Nguyên