Home / Archive by Category "DÂN SỰ – HÀNH CHÍNH" (Page 8)

Archives

Mẫu theo văn bản hành chính

Mẫu theo văn bản hành chính 1. Bảng chữ viết tắt tên loại văn bản và bản sao 2. Mẫu sơ đồ bố trí các thành phần, thể thức văn bản … 3. Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức bản sao văn … 4. Mẫu chữ và chi tiết trình bày thể thức văn bản … 5. Mẫu Nghị quyết (cá biệt) 6. Mẫu Quyết định (Quy định trực tiếp) 7. Mẫu Quyết định (Quy định gián tiếp) 8. Mẫu Văn bản có tên loại khác 9. Mẫu văn bản (ban hành kèm theo quyết định) 10. Mẫu công văn 11. Mẫu công điện 12. Mẫu Giấy mời 13. Mẫu Giấy giới thiệu 14. Mẫu Biên bản 16. Mẫu Giấy biên nhận…

Văn bản quy phạm Luật Giáo dục và đào tạo

Văn bản quy phạm Luật Giáo dục và đào tạo Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu 31/2011/NĐ-CP 11/05/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục 44/2009/QH12 04/12/2009 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC 2798/VPCP-TCCV 06/05/2008 V/v hướng dẫn thi hành Điều 49 Luật Giáo dục 139/2006/NĐ-CP 20/11/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Bộ luật Lao động về dạy nghề 75/NĐ-CP 02/08/2006 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của…

Văn bản quy phạm Luật Xây dựng

Văn bản quy phạm Luật Xây dựng Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu 46/2010/QĐ-UBND 14/10/2010 Về việc chấm dứt hiệu lực Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND ngày 19/4/2007 của UBND tỉnh BR-VT về việc ủy quyền cho Sở Xây dựngcấp phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh BR-VT theo quy định của Luật Xây dựng 85/2009/NĐ-CP 15/10/2009 Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng 58/2008/NĐ-CP 05/05/2008 Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng 180/2007/NĐ-CP 07/12/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô…

Những điểm mới của Luật Viên chức

1. Làm rõ khái niệm viên chức, hoạt động nghề nghiệp của viên chức Khái niệm viên chức: “Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật”. Như vậy, đồng thời với việc Luật Cán bộ, công chức phân định “cán bộ” và công chức, Luật Viên chức cũng đã làm rõ được khái niệm viên chức, phân biệt viên chức với cán bộ và công chức. Sự khác biệt cơ bản của viên chức so với cán bộ, công chức, đó chính là chế độ…

Đổi mới tư duy về pháp luật

Luật sư – Cải cách thể chế, phương thức hoạt động của Nhà nước mà Đại hội Đảng IX, X, XI nêu ra gắn liền với việc đổi mới và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Tiến hành công việc đó theo định hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì đổi mới và hoàn thiện hệ thống pháp luật cũng phải theo định hướng ấy. Trước hết, phải đổi mới quan niệm và nhận thức về bản chất và vai trò của pháp luật. Lâu nay, khi bàn về bản chất giai cấp của pháp luật, chúng ta thường xuất phát từ nhận xét của C.Mác và Ph. Ăngghen đối với pháp luật tư sản viết trong tác…

1 6 7 8