Home / DÂN SỰ - HÀNH CHÍNH / Archive by Category "VĂN BẢN LUẬT" (Page 2)

Archives

Văn bản quy phạm pháp luật về Cơ cấu tổ chức

Văn bản quy phạm pháp luật về Cơ cấu tổ chức Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu 116/2011/NĐ-CP 14/12/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 58/2011/QĐ-TTG 24/10/2011 Về việc thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia 57/2011/QĐ-TTG 18/10/2011 Về việc kiện toàn Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 61/2011/QĐ-UBND 03/10/2011 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu phát triển thành phố…

Luật tố tụng dân sự sửa đổi 2011

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 65/2011/QH12 Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2011 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11, Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Bộ luật tố tụng dân sự: 1. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau: “Điều 7. Trách nhiệm cung cấp tài…

Văn bản luật Viễn thông

Văn bản luật Viễn thông Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu  55/2011/QĐ-TTG  14/10/2011  Về danh mục doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng do Nhà nước nắm cổ phần, vốn góp chi phối  27/2011/QĐ-UBND  14/10/2011  Về giá bồi thường đối với các hộ sử dụng dịch vụ điện, viễn thông, truyền hình cáp khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa  83/2011/NĐ-CP  20/09/2011  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông  65/2011/NĐ-CP  29/07/2011  Thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011 – 2013  26/2011/QĐ-UBND  13/07/2011  Về việc ban hành Quy định quản lý và phát…

Thư viện mẫu văn bản

Thư viện mẫu văn bản Bản cam kết thông báo định kỳ về tình hình phát triển của con nuôi.doc Bản khai lý lịch (Kèm theo đơn xin nhập Quốc tịch Việt Nam).doc Bản khai lý lịch (kèm theo đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam).doc Bản tính giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.doc Bản tường trình đã từng được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở.DOC Bảng cân đối tài khoản.doc Bảng đối chiếu hạn mức kinh phí.doc Bảng giá bán hàng.doc Bảng kê chứng từ tạm ứng.doc Bảng kê chứng từ thanh toán.doc Bảng kê hàng hóa mua vào có hóa đơn bán hàng.doc Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra.doc Bảng kê hóa…

Mẫu theo văn bản hành chính

Mẫu theo văn bản hành chính 1. Bảng chữ viết tắt tên loại văn bản và bản sao 2. Mẫu sơ đồ bố trí các thành phần, thể thức văn bản … 3. Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức bản sao văn … 4. Mẫu chữ và chi tiết trình bày thể thức văn bản … 5. Mẫu Nghị quyết (cá biệt) 6. Mẫu Quyết định (Quy định trực tiếp) 7. Mẫu Quyết định (Quy định gián tiếp) 8. Mẫu Văn bản có tên loại khác 9. Mẫu văn bản (ban hành kèm theo quyết định) 10. Mẫu công văn 11. Mẫu công điện 12. Mẫu Giấy mời 13. Mẫu Giấy giới thiệu 14. Mẫu Biên bản 16. Mẫu Giấy biên nhận…

Văn bản quy phạm Luật Giáo dục và đào tạo

Văn bản quy phạm Luật Giáo dục và đào tạo Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu 31/2011/NĐ-CP 11/05/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục 44/2009/QH12 04/12/2009 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC 2798/VPCP-TCCV 06/05/2008 V/v hướng dẫn thi hành Điều 49 Luật Giáo dục 139/2006/NĐ-CP 20/11/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Bộ luật Lao động về dạy nghề 75/NĐ-CP 02/08/2006 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của…

Văn bản quy phạm Luật Xây dựng

Văn bản quy phạm Luật Xây dựng Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu 46/2010/QĐ-UBND 14/10/2010 Về việc chấm dứt hiệu lực Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND ngày 19/4/2007 của UBND tỉnh BR-VT về việc ủy quyền cho Sở Xây dựngcấp phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh BR-VT theo quy định của Luật Xây dựng 85/2009/NĐ-CP 15/10/2009 Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng 58/2008/NĐ-CP 05/05/2008 Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng 180/2007/NĐ-CP 07/12/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô…

1 2