Home / LUẬT DOANH NGHIỆP / Archive by Category "VĂN BẢN LUẬT DOANH NGHIỆP"

Archives

Thông tư 25/2014/TT-BTC quy định phương pháp định giá chung đối với một số hàng hóa, dịch vụ

thông tư

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 25/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2014 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ CHUNG ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, DỊCH VỤ Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Theo đề nghị của Cục…

Luật Doanh nghiệp

QUỐC HỘI Số: 60/2005/QH11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2005 LUẬT DOANH NGHIỆP Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về doanh nghiệp. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp…

Mẫu giấy tờ sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh

Thủ tục thành lập công ty

DANH MỤC CÁC MẪU GIẤY TỜ SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH (ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)   STT Mẫu giấy tờ Ký hiệu (1) (2) (3) I Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh 1 – Doanh nghiệp tư nhân Phụ lục I-1 2 – Công ty TNHH một thành viên Phụ lục I-2 3 – Công ty TNHH hai thành viên trở lên Phụ lục I-3 4 – Công ty cổ phần Phụ lục I-4 5 – Công ty hợp danh Phụ lục I-5 6 – Hộ kinh doanh Phụ lục I-6 II Các mẫu Danh sách 7 – Danh sách thành…

Thông tư 14/2010/TT-BKH – Hướng dẫn thủ tục đăng ký doanh nghiệp

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: 14/2010/TT-BKH Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2010 THÔNG TƯ Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ vềđăng ký doanh nghiệp Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14…

Luật Quảng cáo

Luật số 16/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT QUẢNG CÁO QUỐC HỘI ______ Luật số: 16/2012/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________________ LUẬT QUẢNG CÁO   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật quảng cáo. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Luật này quy định về hoạt động quảng cáo; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo; quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo. 2. Các thông tin cổ động,…

Văn bản quy phạm pháp luật về Xuất – Nhập khẩu

Văn bản quy phạm pháp luật về Xuất – Nhập khẩu Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu 68/2011/TT-BNNPTNT 20/10/2011 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Thông tư số 60/2011/TT-BNNPTNT ngày 9/9/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  hướng dẫn kiểm tra về chất lượng muối nhập khẩu 135/2011/TT-BTC 03/10/2011 Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng Sten đồng thuộc nhóm 74.01 trong Biểu thuế xuất khẩu 60/2011/TT-BNNPTNT 09/09/2011 Hướng dẫn kiểm tra về chất lượng muối nhập khẩu 119/2011/TT-BTC 16/08/2011 Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi bộ phận dùng cho màn hình dẹt (mỏng) thuộc các mã số 8529.90.94.10, 8529.90.94.90 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 118/2011/TT-BTC 16/08/2011…

Mẫu hợp đồng

Mẫu hợp đồng 1. Hợp đồng giao nhận thầu khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng.. 2. Mẫu Hợp đồng sửa chữa nhà .. 3. Mẫu Hợp Đồng Lao Động 4. Mẫu Hợp đồng cho thuê nhà ở 5. Mẫu Hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất 6. Mẫu Hợp đồng thuê đất 7. Mẫu Hợp đồng thế chấp quyền.. 8. Biểu mẫu Bảng tổng hợp nguyên.. 9. Biểu mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ.. 10. Biểu mẫu đơn đề nghị đăng ký làm đại lý 11. Biểu mẫu Hợp đồng dịch vụ giới thiệu trưng bày sản phẩm 12. Biểu mẫu Hợp đồng vận chuyển hàng hóa.. 13. Biểu mẫu Hợp đồng bảo lãnh…

Văn bản quy phạm Luật Ngân hàng

Văn bản quy phạm Luật Ngân hàng Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu 46/2010/QH12 29/06/2010 LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 10/2003/QH11 26/06/2003 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 898/CV-NHN 01/01/1998 Công văn về việc thực hiện Luật Ngân hàng Nhà nước và Luật Tổ chức tín dụng 6/1997/QHX 31/12/1997 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 6/1997/QH 01/01/1997 Luật Ngân hàng Nhà nước Tải về xem Định dạng: ZIP

Văn bản quy phạm Luật Thương mại

Văn bản quy phạm Luật Thương mại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu 60/2009/TT-BNNPTNT 16/09/2009 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 68/2009/NĐ-CP 06/08/2009 Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 4 nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại 43/2009/NĐ-CP 07/05/2009 Sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của…

Mẫu văn bản áp dụng cho Doanh nghiệp

Mẫu văn bản áp dụng cho Doanh nghiệp Hình ảnh Mô tả và tải về Mẫu Thành lập doanh nghiệpBảng chữ cái trong đặt tên doanh nghiệp Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần Danh sách người đại diện theo uỷ quyền Danh sách thành viên công ty công ty hợp danh Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên Giấy biên nhận Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, VPĐD Giấy chứng nhận ĐKDN công ty cổ phần Giấy chứng nhận ĐKDN công ty hợp danh Giấy chứng nhận ĐKDN công ty TNHH hai thành…

1 2