Home / 2013 / December (Page 2)

Archives for December 2013

Luật Thuế thu nhập cá nhân

LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật thuế thu nhập cá nhân. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi…