Thủ tục Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân

72

Thủ tục: Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân

– Trình tự thực hiện: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân thì người nộp thuế (NNT) chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm theo) sau đó gửi đến cơ quan thuế để làm thủ tục đăng ký thuế. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của NNT, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ xử lý hồ sơ và cấp mã số thuế cho NNT.

– Cách thức thực hiện:

+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Cục Thuế.

+       Thông qua hệ thống bưu chính.

– Thành phần, số lượng hồ sơ:

          a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 05-ĐK-TCT

– Bản sao không yêu cầu chứng thực Chứng minh nhân dân hoặc chứng minh quân đội hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

– Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký thuế (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ do Người nộp thuế kê khai sai sót).

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ mã số thuế thu nhập cá nhân.

– Phí, lệ phí (nếu có):  Không.

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

+ Tờ khai đăng ký thuế (mẫu số 05-ĐK-TCT).

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

+ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;

+ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.

 

 

Mẫu số:

Form No

05-ĐK-TCT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DÙNG CHO CÁ NHÂN THUỘC DIỆN NỘP THUẾ TNCN

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

TAX REGISTRATION FORM

Mã số thuế

(Cơ quan thuế ghi nếu cấp mới hoặc cá nhân ghi nếu đã được cấp mã số)

[01]. Họ và tên người đăng ký thuế:

[02]. Ngày tháng năm sinh:

ngày     tháng          năm

Nam Nữ

[03]. Giới tính:
[04]. Quốc tịch:………………………………

[05]. Số chứng minh nhân dân

hoặc số hộ chiếu

 

 [05.1]. Ngày cấp:

ngày     tháng          năm

 [05.2]. Nơi  cấp: ……………………………………………………………………………………….

[06]. Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu:

[06.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: …………………………………………………………

[06.2]. Xã, phường: …………………………………………………………………………………..

[06.3]. Quận, huyện: ………………………………………………………………………………….

[06.4]. Tỉnh, thành phố: …………………………………

[06.5]. Quốc gia: ……………………..

[07]. Địa chỉ cư trú:

[07.1]. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: …………………………………………………………

[07.2]. Xã, phường: ……………………………………………………………………………………

[07.3]. Quận, huyện: ………………………………………………………………………………….

[07.4]. Tỉnh, thành phố: ……………………………………………………………………………..

[08]. Điện thoại liên hệ: ………………………………………..      [09]. Email: …………………………

[10]. Cơ quan thuế quản lý: …………………………………………………………………………………..

[11]. Nơi đăng ký quyết toán thuế:………………………………………………………………

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

…, ngày …tháng  … năm …………

NGƯỜI ĐĂNG KÝ THUẾ

 (Ký và ghi rõ họ tên)