Đăng ký lại, chuyển đổi Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

46
Đăng ký lại, chuyển đổi Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

1          Đăng ký lại doanh nghiệp

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập trước ngày 01/7/2006 tại Kiên Giang có thể tiến hàng đăng ký lại theo thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp để thực hiện dự án đầu tư theo Luật Đầu tư. Đăng ký lại phải được thực hiện trong vòng 2 năm kể từ ngày 01/07/2006.

1.1 Các hình thức đăng ký lại doanh nghiệp

–        Doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có từ hai chủ sở hữu đăng ký lại thành công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên

–        Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do một tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài đầu tư đăng ký lại thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

–        Công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký lại thành Công ty cổ phần.

1.2 Trình tự, thủ tục đăng ký lại doanh nghiệp

Bước 1 Doanh nghiệp đăng ký lại nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch Đầu tư Kiên Giang hoặc Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Kiên Giang. Hồ sơ đăng ký lại bao gồm các tài liệu sau:
–        Bản đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư (theo mẫu);-        Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi phù hợp với quy định của pháp luật về doanh nghiệp.-        Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh.

–        Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập (theo mẫu);

–        Bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên doanh đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài thành lập công ty liên doanh;

–        Trường hợp khi đăng ký lại, doanh nghiệp có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến đăng ký kinh doanh và dự án đầu tư, thì trong hồ sơ còn bao gồm các tài liệu tương ứng với nội dung điều chỉnh.

Bước 2 Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư xem xét và cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới; nếu từ chối hoặc có yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì thông báo rõ lý do với doanh nghiệp bằng văn bản.

2          Chuyển đổi doanh nghiệp

2.1 Các hình thức chuyển đổi doanh nghiệp

–        Doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có từ hai chủ sở hữu trở lên chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

–        Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do một tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài đầu tư chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên

–        Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển đổi thành công ty cổ phần và ngược lại

2.2 Điều kiện chuyển đổi doanh nghiệp

–        Doanh nghiệp chuyển đổi phải đáp ứng các điều kiện chung theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp đối với từng trường hợp chuyển đổi.

–        Trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi thành công ty cổ phần thì chủ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải là cổ đông sáng lập

2.3 Trình tự, thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp

Việc chuyển đổi doanh nghiệp có thể được tiến hành đồng thời với việc đăng ký lại hoặc sau khi doanh nghiệp đăng ký lại
Bước 1 Nhà đầu tư nộp hồ sơ chuyển đổi tại Sở Kế hoạch Đầu tư hoặc Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Kiên Giang. Hồ sơ chuyển đổi bao gồm các tài liệu sau:
n     Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (theo mẫu);

n     Dự thảo Điều lệ của doanh nghiệp phù hợp với các quy định của pháp luật về doanh nghiệp

n     Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, Hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh hoặc Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài. Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu:

–        Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp chuyển đổi và của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi;

–        Thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của doanh nghiệp chuyển đổi;

–        Phương án sử dụng lao động;

–        Thời hạn thực hiện chuyển đổi.

n     Bản sao hợp lệ Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh Trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp có bổ sung thêm thành viên mới thì trong hồ sơ còn bao gồm: –        Đối với thành viên mới là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

–        Đối với thành viên mới là pháp nhân: bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của pháp nhân; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.

–        Đối với thành viên mới là pháp nhân nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi pháp nhân đó đã đăng ký, không quá 3 tháng trước ngày nộp hồ sơ.

–        Trường hợp khi chuyển đổi, doanh nghiệp có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến đăng ký kinh doanh và dự án đầu tư thì trong hồ sơ chuyển đổi còn bao gồm các tài liệu tương ứng với nội dung điều chỉnh. Bước 2:Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư xem xét và cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Nếu từ chối hoặc có yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì thông báo rõ lý do với doanh nghiệp bằng văn bản.Lưu ý: Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động trong doanh nghiệp biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua quyết định.

2.4 Đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp trong trường hợp có cam kết chuyển giao không bồi hoàn

– Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà nhà đầu tư nước ngoài đã cam kết chuyển giao không bồi hoàn tài sản đã đầu tư sau khi kết thúc thời hạn hoạt động cho Chính phủ Việt Nam được đăng ký lại, chuyển đổi theo thủ tục như trên nếu việc đăng ký lại, chuyển đổi không làm thay đổi nội dung cam kết về chuyển giao không bồi hoàn đối với dự án đã được cấp Giấy phép đầu tư.

–  Trường hợp đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có thay đổi nội dung liên quan đến việc chuyển giao không bồi hoàn thì phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

CÔNG TY LUẬT HƯNG NGUYÊN