Hình thức đầu tư và cơ quan đăng ký đầu tư

70

Đầu tư trực tiếp

n     Nhà đầu tư tự do lựa chọn một trong các hình thức đầu tư trực tiếp dưới đây:

–        Thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư (có thể 100% vốn trong nước hoặc 100% vốn nước ngoài);

–        Thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài;

–        Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC (hợp đồng hợp tác kinh doanh), hợp đồng BOT (hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao), hợp đồng BTO (hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh), hợp đồng BT (hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao);

–        Đầu tư phát triển kinh doanh;

–        Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp.

Đầu tư gián tiếp

n     Nhà đầu tư có thể tiến hành đầu tư gián tiếp theo các hình thức dưới đây:

–        Mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác;

–        Thông qua Quỹ đầu tư chứng khoán;

–        Thông qua các định chế tài chính trung gian khác.

Hoạt động đầu tư thông qua mua, bán cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá khác của tổ chức, cá nhân và thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp theo quy định của pháp luật về chứng khoán và pháp luật khác có liên quan.

Cơ quan đăng ký đầu tư

 Dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư

–        Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc đăng ký đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án trong địa bàn tỉnh sau đây:

–        Dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, bao gồm cả dự án đầu tư đã được Thủ tướng chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư;
–        Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao đối với những địa phương chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.

–        Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tiếp nhận hồ sơ các dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

–        Đối với dự án đầu tư thực hiện trên trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhưng nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư đó tại địa bàn tỉnh, thì hồ sơ đầu tư được nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 Dự án do Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư

–        Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh (Ban Quản lý) thực hiện việc đăng ký đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư vào khu công nghiệp trong địa bàn tỉnh bao gồm cả các dự án đầu tư đã được Thủ tướng chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

–        Ban Quản lý tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn do Ban Quản lý cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Các dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư

–        Các dự án dưới đây trên địa bàn tỉnh phải có chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ:

–        Các dự án đầu tư không phân biệt nguồn vốn, quy mô trong những lĩnh vực sau:

–        Xây dựng và kinh doanh cảng hàng không; vận tải hàng không;
–        Xây dựng và kinh doanh cảng biển quốc gia;
–        Thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí; thăm dò, khai thác khoáng sản;
–        Phát thanh, truyền hình;
–        Kinh doanh casino;
–        Sản xuất thuốc lá điếu;
–        Thành lập cơ sở đào tạo đại học;
–        Thành lập khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;
–        Kinh doanh vận tải biển;
–        Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát, viễn thông và Internet; thiết lập mạng truyền dẫn phát sóng;
–        In ấn, phát hành báo chí, xuất bản;
–        Thành lập cơ sở nghiên cứu khoa học độc lập

–        Dự án đầu tư không thuộc các lĩnh vực trên, không phân biệt nguồn vốn và có quy mô vốn đầu tư từ 1.500 tỷ đồng Việt Nam trở lên trong những lĩnh vực sau:

–        Kinh doanh điện, chế biến khoáng sản, luyện kim;
–         Xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt, đường bộ, đường thủy nội địa;
–        Sản xuất kinh doanh rượu, bia

–        Dự án có vốn đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực sau

–        Kinh doanh vận tải biển;
–        Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát, viễn thông và Internet; thiết lập mạng truyền dẫn phát sóng;
–        In ấn, phát hành báo chí; xuất bản;
–        Thành lập cơ sở nghiên cứu khoa học độc lập

–        Đối với dự án đầu tư quy định tại các khoản trên nằm trong quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt và đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư mà không phải trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư

–        Trường hợp dự án đầu tư quy định tại các khoản trên không nằm trong quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt hoặc dự án không đáp ứng các điều kiện mở cửa thị trường quy định tại điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư chủ trì, lấy ý kiến Bộ quản lý ngành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc điều chỉnh bổ sung quy hoạch hoặc quyết định mở cửa thị trường đầu tư

–        Trường hợp dự án đầu tư quy định tại các khoản trên thuộc lĩnh vực chưa có quy hoạch, thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư lấy ý kiến Bộ quản lý ngành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan khác có liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư

 CÔNG TY LUẬT HƯNG NGUYÊN