Đăng ký và thẩm tra đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước

19
Đăng ký và thẩm tra đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước

Các dự án đầu tư trong nước có tiến hành không phải thực hiện thủ tục đăng ký hay thẩm tra đầu tư hoặc phải thực hiện thủ tục đăng ký hay thẩm tra đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền tại Việt Nam để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư:

n     Dự án không thuộc diện đăng ký đầu tư: – Dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo quy định tại Điều 29 Luật Đầu tư.

Lưu ý: Nhà đầu tư trong trường hợp này nếu có nhu cầu xác nhận ưu đãi đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư thì có thể thực hiện theo thủ tục đăng ký đầu tư.

n     Dự án thuộc diện đăng ký đầu tư:  Dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng Việt Nam đến dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo quy định tại Điều 29 Luật Đầu tư và Danh mục dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Nghị định 108/2006/NĐ-CP

n     Dự án thuộc diện thẩm tra đầu tư:

–        Dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên;

–        Dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo quy định tại Điều 29 Luật Đầu tư

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HƯNG NGUYÊN