Quy trình giải quyết hồ sơ điều chỉnh số sổ BHXH do đơn vị cung cấp sai

58

Số Hồ sơ: 108/……………/THU              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ

Loại hồ sơ: Điều chỉnh số sổ BHXH do đơn vị cung cấp sai

hoặc điều chỉnh số sổ tạm về số sổ chính thức

(Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày làm việc)

 

1. Tên đơn vị: ………………………………………………….. Mã đơn vị:…………………………….
2. Điện thoại: …………………………………………. Email:…………………………………………..

 

STT

Loại giấy tờ, biểu mẫu

Số lượng

1. Văn bản của đơn vị (mẫu D01b-TS)

 

2. Danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia BHXH, BHYT (mẫu D07-TS, 03 bản)

 

3. Danh sách lao động đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (mẫu 01-SBH; mẫu 01a-TBH; mẫu A01a-TS) – nếu có (Bản sao)

 

4. Sổ BHXH

 

 

Ngày trả kết quả: …………/…………../………….. (Quá hạn trả hồ sơ 30 ngày, các đơn vị chưa đến nhận, cơ quan BHXH sẽ chuyển hồ sơ này vào kho lưu trữ)

 

 

……………, ngày…… tháng…… năm……

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ                                                                             Người nộp hồ sơ

                        (Ký, ghi họ tên)                                                                                       (Ký, ghi họ tên)