Tư vấn về Bảo hiểm thất nghiệp

38

Khách hàng:  Tôi đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ năm 2010. Tháng 1.2013, số lao động của công ty tôi dưới 10 người nên công ty ngừng đóng BHTN. Tháng 4.2013, tôi chấm dứt hợp đồng và đi đăng ký BHTN tại trung tâm giới thiệu việc làm thì được biết tôi không được hưởng điều kiện trợ cấp thất nghiệp vì công ty đóng BHTN bị gián đoạn. Vậy theo quy định pháp luật, tôi có được hưởng BHTN không? (Lê Minh)

Công ty luật Hưng Nguyên:

– Điều 81 Luật Bảo hiểm xã hộinăm 2006 quy định người thất nghiệp được hưởng BHTN khi có đủ các điều kiện: 1. Đã đóng BHTN đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi thất nghiệp; 2. Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội; 3. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 81.Khoản 2, Điều 2, thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 1.3.2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25.10.2010 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12.12.2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHTN quy định: Người thất nghiệp được hưởng BHTN khi có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 15 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung được hướng dẫn thực hiện như sau:a) Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo đúng quy định của pháp luật (tháng đóng BHTN của người lao động được tính nếu người sử dụng lao động và người lao động đã đóng BHTN, người lao động đã thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc ít nhất 1 ngày trong tháng đó);

b) Đã đăng ký thất nghiệp với trung tâm giới thiệu việc làm thuộc sở lao động – thương binh và xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây được viết tắt là Trung tâm Giới thiệu việc làm) khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật;

Giới thiệu việc làm theo quy định tại điểm b, khoản 2.

Đối chiếu quy định trên, ông đã đóng BHTN đủ 12 tháng trong 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động (từ tháng 4.2011 đến hết tháng 3.2013) và nếu ông đáp ứng các điều kiện còn lại thì ông đủ điều kiện hưởng BHTN.

Luật sư tư vấn luật lao động