Thời hiệu khởi kiện vi phạm hợp đồng

17

Thời hiệu khởi kiện vi phạm hợp đồng

Căn cứ Điều 319 – Luật Thương Mại Quy định về thời hiệu khởi kiện như sau: “Thời hiệu khởi kiện áp dụng đối với các tranh chấp thương mại là hai năm, kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, trừ trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều 237 của Luật này”.
Căn cứ lời trình bày của Quý khách thì thời điểm công ty X vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng là ngày 26/3/2011. Do vậy, đến nay là ngày 11/11/2012 nên vẫn còn thời hiệu khởi kiện về hành vi vi phạm hợp đồng của công ty X.

Công ty luật Hưng Nguyên