Thời hạn làm thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh

7

Theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, thời hạn làm thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh phụ thuộc vào loại thay đổi mà doanh nghiệp thực hiện. Cụ thể như sau:

1. Thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp:

 • Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi đối với các thông tin sau:
  • Tên, địa chỉ trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật.
  • Ngành nghề kinh doanh.
  • Vốn điều lệ.
  • Loại hình doanh nghiệp.
  • Thay đổi thành viên hợp danh, thành viên góp vốn của doanh nghiệp hợp danh, doanh nghiệp hợp danh góp vốn.
  • Thay đổi thành viên sáng lập, thành viên quản trị, giám đốc của công ty cổ phần.
  • Thay đổi thành viên hợp tác của hợp tác xã.
  • Thay đổi người quản lý chi nhánh, văn phòng đại diện.
 • Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi đối với các thông tin sau:
  • Số điện thoại, địa chỉ email, trang thông tin điện tử của doanh nghiệp.
 • Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi đối với các thông tin sau:
  • Tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp.

2. Thay đổi ngành nghề kinh doanh:

 • Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi.

3. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

 • Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi.

4. Đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện:

 • Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện.

5. Thay đổi địa điểm chi nhánh, văn phòng đại diện:

 • Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi.

6. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện:

 • Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chấm dứt hoạt động.

7. Thay đổi người quản lý chi nhánh, văn phòng đại diện:

 • Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi.

Lưu ý:

 • Thời hạn trên có thể thay đổi tùy theo quy định của pháp luật được ban hành sau này.
 • Doanh nghiệp nên nộp hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh (https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/auth/Public/LogOn.aspx?ReturnUrl=%2Fonline%2Fdefault.aspx) hoặc trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định trước khi nộp.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm thông tin về thời hạn làm thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh tại:

 • Luật Doanh nghiệp 2020
 • Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh
 • Website của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chúc bạn hoàn tất thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh thành công!