Thủ tục trưng cầu giám định trong tố tụng dân sự

85

Thủ tục trưng cầu giám định trong tố tụng dân sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015:

1. Nộp đơn đề nghị trưng cầu giám định:

 • Đơn đề nghị trưng cầu giám định phải ghi rõ:
  • Tên, địa chỉ của người đề nghị giám định.
  • Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện giám định.
  • Tên và đặc điểm của đối tượng cần giám định (vật chứng, hiện trường, dấu vết, v.v.).
  • Nội dung giám định (vấn đề cần giám định).
  • Lý do yêu cầu giám định.
  • Ngày tháng năm lập đơn.
  • Chữ ký của người đề nghị giám định.
 • Nộp đơn đề nghị trưng cầu giám định tại:
  • Thẩm phán đang thụ lý vụ án.
  • Hội đồng xét xử khi vụ án đang được xét xử tại phiên sơ thẩm hoặc phúc thẩm.

2. Cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan:

 • Hồ sơ, tài liệu liên quan đến đối tượng cần giám định (vật chứng, hiện trường, dấu vết, v.v.).
 • Mẫu so sánh (nếu có).
 • Giấy tờ chứng minh người yêu cầu là đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hoặc người đại diện hợp pháp của họ.

3. Thẩm phán hoặc Hội đồng xét xử xem xét đơn đề nghị:

 • Thẩm phán hoặc Hội đồng xét xử sẽ xem xét tính hợp pháp, chính đáng của đơn đề nghị và hồ sơ, tài liệu liên quan.
 • Nếu đơn đề nghị hợp lệ, Thẩm phán hoặc Hội đồng xét xử sẽ ra quyết định trưng cầu giám định.

4. Quyết định trưng cầu giám định:

 • Quyết định trưng cầu giám định phải ghi rõ:
  • Tên, địa chỉ của người giám định.
  • Tên và đặc điểm của đối tượng cần giám định (vật chứng, hiện trường, dấu vết, v.v.).
  • Nội dung giám định (vấn đề cần giám định).
  • Yêu cầu cụ thể cần có kết luận của người giám định.
  • Thời hạn trả kết luận giám định.
  • Tên các tài liệu, đồ vật gửi kèm (nếu có).
  • Ngày tháng năm ra quyết định.
 • Thẩm phán hoặc Hội đồng xét xử sẽ gửi quyết định trưng cầu giám định cho tổ chức, cá nhân thực hiện giám định và người yêu cầu giám định.

5. Thực hiện giám định:

 • Tổ chức, cá nhân thực hiện giám định sẽ tiến hành thu thập thông tin, tài liệu liên quan và thực hiện các bước giám định theo quy trình chuyên môn.
 • Kết luận giám định phải thể hiện rõ:
  • Kết luận về vấn đề cần giám định.
  • Cơ sở khoa học, căn cứ pháp lý để đưa ra kết luận.
  • Ngày tháng năm lập kết luận.
  • Chữ ký và dấu giáp của người giám định.

6. Trao trả kết luận giám định:

 • Tổ chức, cá nhân thực hiện giám định sẽ gửi kết luận giám định cho Thẩm phán hoặc Hội đồng xét xử và người yêu cầu giám định.
 • Thẩm phán hoặc Hội đồng xét xử sẽ xem xét kết luận giám định và đưa ra quyết định tiếp theo trong vụ án.

Lưu ý:

 • Chi phí giám định trong tố tụng dân sự do đương sự yêu cầu trưng cầu giám định chi trả.
 • Đương sự có quyền tra cứu hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc giám định.
 • Kết luận giám định chỉ là một loại bằng chứng trong vụ án và có thể được sử dụng cùng với các bằng chứng khác để xét xử vụ án.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm thông tin về thủ tục trưng cầu giám định trong tố tụng dân sự tại:

 • Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015
 • Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 17/12/2013 quy định chi tiết về tổ chức và hoạt động giám định tư pháp.