Văn bản quy phạm Luật Lao động

17

Văn bản quy phạm Luật Lao động

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
47/2010/NĐ-CP 06/05/2010 Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động
39/2009/TT-BLĐTBXH 18/11/2009 Hướng dẫn thi hành Điều 12 của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm
13/2009/QĐ-UBND 19/02/2009 Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết bước đầu các vụ đình công không đúng quy định pháp luật lao động trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
20/CT-UBND 01/08/2008 Về việc tăng cường thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội
6/2008/TT-BLĐTBXH 07/05/2008 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2005/NĐ – CP ngày 11 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động
12/2008/NĐ-CP 30/01/2008 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 176 của Bộ luật Lao động về hoãn hoặc ngừng đình công và giải quyết quyền lợi của tập thể lao động
5017/KH-UBND 27/11/2007 Triển khai thực hiện Nghị định số 96/2006/NĐ-CP ngày 14/9/2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Điều 153 Bộ Luật Lao động về Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp
84/2007/QH11 11/04/2007 Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động
74/2006/QH11 12/12/2006 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động
139/2006/NĐ-CP 20/11/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Bộ luật Lao động về dạy nghề
96/2006/NĐ-CP 14/09/2006 Hướng dẫn thi hành Điều 153 Bộ luật Lao động về Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp
4/2005/CT-UB 21/02/2005 Tăng cường chỉ đạo thực hiện Bộ luật Lao động và an vệ sinh lao động trong nông nghiệp
4/2005/NĐ-CP 11/01/2005 Nghị định quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động
145/2004/NĐ-CP 14/07/2004 Nghị định quy định chi tiết thi hành Bộ Luật Lao động về việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đại diện của người sử dụng lao động tham gia với cơ quan nhà nước về chính sách, pháp luật và những vấn đề có liên quan đến quan hệ lao động
116/2004/NĐ-CP 23/04/2004 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP ngày 23 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động là người tàn tật
113/2004/NĐ-CP 16/04/2004 Nghị định quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động
105/2003/NĐ-CP 17/09/2003 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tuyểndụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
81/2003/NĐ-CP 17/07/2003 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ Luật Lao động về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài
44/2003/NĐ-CP 09/05/2003 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về hợp đồng lao động
39/2003/NĐ-CP 18/04/2003 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về việc làm
33/2003/NĐ-CP 02/04/2003 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất
114/2002/NĐ-CP 31/12/2002 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
110/2002/NĐ-CP 27/12/2002 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động
109/2002/NĐ-CP 27/12/2002 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cuả Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
93/2002/NĐ-CP 11/11/2002 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 196/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cuả Bộ Luật Lao động về thoả ước lao động tập thể