“Mỗi luật sư hôm nay phải là tấm gương để các thế hệ luật sư mai sau noi theo”

77

Hôm qua (27/8), dự Lễ trao tặng danh hiệu Hãng luật và Luật sư tiêu biểu năm 2012, thay mặt Chính phủ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ – hoan nghênh Bộ Tư pháp đã có sáng kiến tổ chức bình chọn, đồng thời cũng lưu ý nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề chất lượng LS.

Chúc mừng các tổ chức hành nghề LS, các cá nhân LS và cá nhân được trao tặng danh hiệu có ý nghĩa thiết thực đối với nghề LS, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến việc xây dựng và phát triển nghề LS ở Việt Nam. Và trên thực tế, nghề LS Việt Nam đã từng bước phát triển. Bằng hoạt động của mình, các LS đã đóng góp một phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa, bảo vệ công lý, công bằng xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và tổ chức, từ đó, góp phần phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.
Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, “tổ chức và hoạt động của LS cũng còn nhiều hạn chế. Số lượng LS tuy có phát triển, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu cung cấp dịch vụ pháp lý cho cá nhân và tổ chức. Chất lượng LS cũng còn nhiều bất cập, đặc biệt là trong việc đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp gắn với cải cách hành chính và phục vụ yêu cầu hội nhập quốc tế”.

Để tiếp tục xây dựng và phát triển đội ngũ LS ở nước ta, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và xã hội, đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng, nhân buổi gặp mặt hôm nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh đến một số vấn đề. Cụ thể là, “Bộ Tư pháp cần tham mưu cho Chính phủ tiếp tục hoàn thiện thể chế về LS và hành nghề LS; tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với tổ chức và hoạt động LS, chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo các chức danh tư pháp, trong đó có đào tạo nghề LS; tăng cường phối hợp với các Bộ, ban, ngành ở trung ương và địa phương, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị vào việc xây dựng đội ngũ LS của nước nhà”.

Về phía Liên đoàn LS Việt Nam, “cần chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan, ban ngành tích cực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Liên đoàn LS Việt Nam cần được tiếp tục hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, thực hiện tốt chức năng đại diện cho giới LS và tăng cường vai trò tự quản, đặc biệt là giám sát việc tuân thủ pháp luật và tuân theo quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp LS Việt Nam”.

Trong thời gian tới, Liên đoàn LS Việt Nam và các LS cũng cần chủ động, tích cực tham gia thực hiện cải cách tư pháp, thực hiện việc rà soát các thủ tục hành chính để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh của doanh nghiệp; tham gia đào tạo nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu hội nhập quốc tế; trực tiếp tư vấn và tham gia giúp Chính phủ thực hiện các dự án lớn của Chính phủ và giải quyết các tranh chấp quốc tế.

Đối với các tổ chức hành nghề LS, các LS và các cá nhân cần tiếp tục nâng cao năng lực, tuân thủ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp LS Việt Nam. Các tổ chức và cá nhân được vinh danh cần phải tiếp tục tích cực hơn nữa trong việc thực hiện các nhiệm vụ của mình, để phát huy ngày càng tốt hơn vai trò của mình trong hành trình đi tìm và bảo vệ công lý. Đặc biệt, để trong tương lai có nhiều LS giỏi, thế hệ LS hôm nay phải là tấm gương để các thế hệ LS mai sau noi theo và dìu dắt các LS trẻ trưởng thành. Qua đó, đóng góp tích cực hơn nữa vào việc phát triển kinh tế, xã hội và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Hoàng Thư (lược ghi)
CÔNG TY LUẬT HƯNG NGUYÊN (sưu tầm)