Quyết định Về công bố thủ tục hành chính về đăng ký thuế

18

BỘ TÀI CHÍNH

 

 

Số:    2151  /QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 30   tháng 08   năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về công bố thủ tục hành chính về đăng ký thuế, thí điểm hoàn thuế GTGT   đối với hàng hoá của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế bảo vệ môi trường và hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng   quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 153/2010/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn Hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP  ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 58/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất;

Căn cứ Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 hướng dẫn Luật quản lý thuế về đăng ký thuế;

Căn cứ Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 79 thủ tục hành chính về đăng ký thuế, thí điểm hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế bảo vệ môi trường và hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, gồm:

– 21 thủ tục hành chính mới (Phụ lục I kèm theo).

– 60 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế các thủ tục hành chính đã được công bố tại các Quyết định số 1902/QĐ-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2009, Quyết định số 586/QĐ-BTC ngày 11 tháng 3 năm 2011, Quyết định số 1008/QĐ-BTC ngày 5 tháng 5 năm 2011, Quyết định số 1782/QĐ-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2011 (Phụ lục II  kèm theo).

– 8 thủ tục được bãi bỏ (Phụ lục III kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận: 

–      Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

–      Lãnh đạo Bộ;

–      Cục Kiểm soát TTHC;

–      Như Điều 3;

–      Website Bộ Tài chính;

–     Lưu VT, VP.

 

                   KT. BỘ TRƯỞNG

                  THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn