Thủ tục Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đăng ký lần đầu)

15

Thủ tục Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (đăng ký lần đầu)

Trình tự thực hiện:

+ Trước ngày thi tuyển ít nhất ba (03) tháng, Hội đồng thi thông báo chính thức trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và trên các phương tiện thông tin đại chúng về điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian, địa điểm thi và các thông tin khác liên quan đến kỳ thi.

+ Người có đủ điều kiện, có nguyện vọng dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế chuẩn bị hồ sơ đăng ký dự thi để nộp cho Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế trong thời hạn theo quy định. Hồ sơ đăng ký dự thi do Hội đồng thi phát hành theo mẫu thống nhất

– Cách thức thực hiện:

+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Cục Thuế.

+       Thông qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 1.                         i.      Đơn đăng ký dự thi theo mẫu số 05
  1.                      ii.      Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền hoặc Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.
  2.                    iii.      Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc một trong các chuyên ngành quy định (bản sao có chứng thực).
  3.                    iv.      Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài) (bản sao có chứng thực).
  4.                      v.      Một (01) ảnh mầu cỡ 3×4 và hai (02) ảnh mầu cỡ 4 x 6 chụp trong thời gian sáu (06) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự thi; hai (02) phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận thông báo thi, lịch thi, kết quả thi.
  5.                    vi.      Giấy xác nhận số năm công tác chuyên môn của đơn vị mà người dự thi đã công tác tại đó hoặc sổ bảo hiểm xã hội của người dự thi (bản sao có chứng thực).
  6.                 vii.      Các giấy tờ theo quy định được miễn môn thi (nếu có).

b. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

– Thời hạn giải quyết: Hội đồng thi tiếp nhận hồ sơ của thí sinh và trước ngày thi tuyển ít nhất mười lăm (15) ngày, Hội đồng thi phải thông báo cho thí sinh dự thi các nội dung gồm: Số báo danh, môn thi tham dự, thời gian thi, địa điểm thi, lệ phí thi và thông tin khác có liên quan; Trước ngày thi một (01) ngày, Hội đồng thi triệu tập thí sinh để phổ biến nội quy thi, thu lệ phí thi, phát phiếu dự thi, điều chỉnh những sai sót về thông tin của thí sinh.

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cá nhân

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Thuế

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Thuế

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo thí sinh dự thi và công bố danh sách thí sinh dự thi.

– Lệ phí (nếu có): đã quy định loại lệ phí thi, nhưng chưa quy định mức thu cụ thể

– Tên mẫu đơn, mẫu t khai (nếu có):

+ Đơn đăng ký dự thi theo mẫu số 05

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

+ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008

+ Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 của Bộ Tài chính

 

 Mẫu số: 05

(Ban hành kèm theo Thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ

 1. 1.       Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) ……………………………………………………….   Giới tính:   Nam                 Nữ
 2. 2.       Ngày, tháng, năm sinh

(Nếu ngày, tháng nhỏ hơn 10 ghi số 0 vào ô đầu, năm ghi 2 số cuối)

 1. 3.       Trình độ chuyên môn ngành:…………………………………………………………………..
 2. 4.       Nơi cấp bằng chuyên môn:………………………………………………………………………
 1. 5.       Năm tốt nghiệp (Ghi đủ 4 chữ số của năm tốt nghiệp vào ô)
 1. 6.       Thời gian làm việc theo chuyên ngành: …………………………………………………….

      từ ………………………đến……………………………….tại…………………………………………

      từ ………………………đến……………………………….tại…………………………………………

 1. 7.       Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (ghi mỗi số vào 1 ô)

      ngày cấp .…..…/..……/…….… nơi cấp ………………………………………………………

 1. 8.       Khi cần báo tin cho ai, ở đâu: ………………………………………………………………….

      Điện thoại (bắt buộc): ……………………..Di động: ……………………. Email:…………..

      Địa chỉ nhận thư:………………………………………………………………………………………

 1. 9.       Đăng ký môn dự thi:                                              

                Pháp luật về thuế (lần ……….)

                 Kế toán (lần ……….)

 1. 10.  Đăng ký dự thi tại:………………………………………………………………………………….
 2. 11.  Môn thi đề nghị xét miễn:
 3. 12.  Môn thi đã đạt của các kỳ thi trước:

                ……  ngày…… tháng …… năm 20……

                        Chữ ký của thí sinh

                (Ký và ghi rõ họ tên)

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Công ty luật Hưng Nguyên