Thủ tục Đăng ký thuế đối với doanh nghiệp sáp nhập

23

Thủ tục: Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp sáp nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhận sáp nhập.

– Trình tự thực hiện: Doanh nghiệp nhận sáp nhập phải làm thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế (trường hợp phát sinh thay đổi thông tin đăng ký thuế) trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Cách thức thực hiện:

+  Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế: Chi cục Thuế.

+       Thông qua hệ thống bưu chính

– Thành phần, số lượng hồ sơ:

          a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

– Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

– Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan thuế phải thực hiện điều chỉnh thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp nhận sáp nhập trong hệ thống quản lý mã số thuế.

– Phí, lệ phí (nếu có):  Không.

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

+ Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  Không.

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

          + Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính Phủ;

          + Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính.

Mẫu: 08-MST

TỜ KHAI

ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ THUẾ

Tên đơn vị/cá nhân:

Mã số thuế:

Địa chỉ trụ sở chính:

Đơn vị đăng ký thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

Chỉ tiêu

 (1)

Thông tin đăng ký cũ

(2)

Thông tin đăng ký mới

(3)

Ví dụ:- Chỉ tiêu 4: Địa chỉ nhận Thông báo thuế- …..

 

 

 

 

 

 

 

 

124 Lò Đúc-Hà Nội 

 

 

 

235 Nguyễn Thái Học – Hà Nội 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị/cá nhân cam kết những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác.

Phần dành cho cơ quan thuế ghi: Chương ..     Khoản  …

………………, ngày ……. tháng ….. năm ………

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ/CÁ NHÂN

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)


 

HƯỚNG DẪN:

– Cột (1): Chỉ tiêu ghi trên mẫu tờ khai đăng ký thuế.

– Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.

– Cột (3): Ghi chính xác chỉ tiêu mới thay đổi.