Tư vấn luật: Công ty con có tư cách pháp nhân hay không

40

Khách hàng: Công ty chúng tôi, thuộc loại hình công ty con.vậy xin hỏi luật sư, công ty tôi có tư cách pháp nhân không.Tổng giám đốc có quyền thay thế giám đốc công ty con không?

Luật sư tư vấn:

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì một công ty được gọi là Công ty mẹ con nếu thỏa mãn điều kiện sau:

15. Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành của công ty đó;

b) Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;

c) Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.

Còn một tổ chức có đủ tư cách pháp nhân không thì phải căn cứ vào Bộ luật dân sự:

Điều 84. Pháp nhân

Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Được thành lập hợp pháp;

2. Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ;

3. Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó;

4. Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Nhưng theo bạn trình bày thì tôi hiểu đây là công ty một trong những loại hình công ty như: Công ty Cổ phần, Công ty TNHH nên sẽ có tư cách pháp nhân.

Đã là các công ty, các pháp nhân thì hoàn toàn độc lập với nhau và có địa vị pháp lý như nhau khi tham gia vào các quan hệ dân sự hay kinh doanh thương mại…

Còn về Tổng Giám đốc có quyền thay thế Giám đốc công ty con hay không thì mình cần phải làm rõ, ý bạn là tổng giám đốc công ty mẹ có quyền thay thế Giám đốc công ty con hay không? Cái này thì cần phải xem Tổng giám đốc công ty mẹ là ai, nếu Công ty mẹ là Công ty TNHH một thành viên và Tổng giám đốc là chủ sở hữu công ty thì có quyền thay, còn nếu chỉ là người đại diện theo pháp luật của Công ty mẹ và công ty mẹ là một công ty khác không phải là TNHH một thành viên do một cá nhân làm chủ sở hữu. Bạn nên cung cấp thêm thông tin này để được tư vấn kỹ hơn.

Công ty luật Hưng Nguyên