Tư vấn luật: Thủ tục chia tách doanh nghiệp

107

Khách hàng: Doanh nghiệp của tôi là công ty TNHH, tôi và bên B mỗi người sở hữu  50% phần góp vốn. Luật sư có thể giúp tôi biết về việc nếu chia tách doanh nghiệp, thương hiệu hiện tại mà công ty đang sử dụng sẽ đc giải quyết như thế nào? ( Trong trường hợp 2 bên không tự thảo thuận được với nhau)

Luật sư tư vấn

Vấn đề bạn hỏi, luật sư Nguyễn Văn Nguyên Văn phòng luật sư  Hưng Nguyên xin được tư vấn cho bạn như sau:

Khi giải thể doanh nghiệp, các chủ sở hữu doanh nghiệp phải họp bàn thống nhất phương án định giá và thanh lý tài sản. Một trong các tài sản quan trọng của doanh nghiệp thuộc lại vô hình là thương hiệu cũng phải được hai bên nhất trí phương án định giá để giải quyết trong quá trình chia tách hoặc giải thế.

Nếu hai bên không thỏa thuận được với nhau có thể mời đơn vị có chức năng định giá tiến hành định giá thương hiệu công ty.

Trường hợp sau khi hai bên có kết quả định giá vẫn không thỏa thuận được phương án xử lý thì hai bên có quyền đưa vụ việc ra tòa án có thẩm quyền để giải  quyết.

Thủ tục bao  gồm

Hồ sơ theo quy định của Pháp luật phù hợp với từng loại hình công ty như: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh, dự thảo điều lệ công ty, danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh,danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần, danh sách người đại diện theo ủy quyền…

Theo quy định tại Điều 150, Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều 17 Nghị định 88/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về đăng ký kinh doanh thì việc chia, tách doanh nghiệp được quy định như sau:

1. Thủ tục chia, tách công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần:

Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng của cổ đông bị chia, tách thông qua quyết định chia, tách công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Quyết định chia, tách công ty phải có các nội dung chủ yếu sau đây :

Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị chia, tách; Tên các công ty được chia, tách sẽ thành lập; Nguyên tắc và thủ tục chia, tách tài sản công ty; Phương án sử dụng lao động; Thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phiếu, trái phiếu của công ty bị chia sang công ty mới thành lập; Giá trị tài sản, quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách. Nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia (đối với trường hợp chia công ty); Thời hạn thực hiện chia, tách công ty.

Quyết định chia tách phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua quyết định.

2. Hồ sơ đăng ký kinh doanh đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia, tách:

a) Hồ sơ theo quy định của Pháp luật phù hợp với từng loại hình công ty như: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh, dự thảo điều lệ công ty, danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh,danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần, danh sách người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền của chủ sở hữu là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, văn bản xác nhận vốn pháp định, bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề theo quy định của Pháp luật…

b) Có quyết định chia, tách công ty theo quy định của luật Doanh nghiệp;

c) Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; Biên bản họp Hội đông cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chia, tách công ty;

d) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.

Trên đây là một số quy định về việc chia, tách công ty, trên cơ sở đó các công ty sẽ căn cứ vào tình hình thực tiễn công ty mình và các văn bản pháp luật liên quan khác để thực hiện theo đúng thủ tục mà Pháp luật quy định.

Công ty luật Hưng Nguyên – Hà Nội