Tư vấn luật doanh nghiệp về thành lập chi nhánh công ty

31

Khách hàng: Tư vấn luật doanh nghiệp về thành lập chi nhánh công ty

Luật sư công ty luật trả lời:

Doanh nghiệp phân biệt giữa việc đăng ký thành lập chi nhánh và địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, doanh nghiệp kê khai thông tin chi nhánh chủ quản của điểm kinh doanh (chi nhánh đã được thành lập).

Văn phòng luật sư Hưng Nguyên