Tư vấn thủ tục bổ xung ngành nghề kinh doanh

64

Khách hàng: Tôi muốn được tư vấn thủ tục bổ xung ngành nghề kinh doanh

Luật sư tư vấn Văn phòng luật sư Hưng Nguyên:

Căn cứ Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23/01/2007 về ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và khoản 1-điều 7-Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp: “Ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được ghi và mã hóa theo ngành cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, trừ những ngành, nghề cấm kinh doanh”.

Công ty luật Hưng Nguyên