Văn bản quy phạm Luật đất đai

53

Văn bản quy phạm Luật đất đai

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4999/QĐ-UBND 08/10/2010 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành xử lý các vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức sử dụng đất theo Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ
34/2009/QH12 29/06/2009 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 126 CỦA LUẬT NHÀ Ở VÀ ĐIỀU 121 CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI
59/2009/QĐ-UBND 07/04/2009 Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và cơ chế thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và tổ chức, cá nhân nước ngoài vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội
13/CT/2008-UBND 22/09/2008 Về việc tiếp tục tổ chức thực hiện Luật Đất đai năm 2003 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
2/CT-BTNMT 19/11/2007 Về việc tiếp tục triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003
4143/QĐ-UBND 03/10/2007 Về việc thành lập Đoàn Kiểm tra về tình hình thi hành Luật Đất đai
4142/QĐ-UBND 03/10/2007 Về việc tổ chức đợt kiểm tra tình hình thi hành Luật Đất đai
5/2006/CT-TTG 22/02/2006 Chỉ thị khắc phục yếu kém, sai phạm, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai
17/2006/NĐ-CP 27/01/2006 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần
181/2004/NĐ-CP 29/10/2004 Nghị định về thi hành Luật Đất đai
14/2004/CT-UB 28/07/2004 V/v tiếp tục kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động hòa giải ở cơ sở theo Luật Đất đai năm 2003
7/2004/CT-UB 07/04/2004 chỉ thị về việc triển khai thi hành luật đất đai năm 2003
5/2004/CT-TTG 09/02/2004 Chỉ thị triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003
13/2003/QH11 10/12/2003 Luật đất đai
66/2001/NĐ-CP 28/09/2001 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 4/2000/NĐ-CP ngày 11 tháng 2 năm 2000 về thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai
25/2001/QH10 29/06/2001 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai
4/2000/NĐ-CP 11/02/2000 Thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai
9/L/CTN 11/12/1998 Công Bố luật Sửa đổi một số điều của Luật đất đai.
10/1998/QH 02/12/1998 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai
10/1998/QH10 02/12/1998 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai
5/1998/CT/BTS 11/03/1998 Chỉ thị về việc tổng kết 5 năm thực hiện Luật đất đai đối với mặt nước nuôi trồng thủy hải sản
8/TTG 18/02/1998 Tổng kết 5 năm thi hành Luật đất đai
8/1998/CT 01/01/1998 Chỉ thị về tổng kết 5 năm thi hành Luật Đất đai
1055/TTG 09/12/1997 QĐ thành lập Tiểu ban sửa đổi bổ sung Luật Đất đai
2/TTLT 01/01/1997 Thông tư hướng dẫn về thẩm quyền của Toà án nhân dân trong việc giải quyết các tranh chấp quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật đất đai năm 1993