Home / LUẬT DOANH NGHIỆP / THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP / Tư vấn thủ tục tổ chức hành nghề luật sư ở nước ngoài

Tư vấn thủ tục tổ chức hành nghề luật sư ở nước ngoài

Khách hàng: Tôi muốn Công ty luật cho biết thủ tục tổ chức hành nghề luật sư ở nước ngoài

Luật sư tư vấn trả lời:

Để đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài (công ty mẹ có trụ sở ở nước ngoài); công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.

Theo  Luật Luật sư năm 2006 có hiệu lực ngày 1/1/2007

Nghị định số 28/2007/NĐ-CP ngày 26-2-2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư có hiệu lực thi hành ngày 21/3/2007..

Quyết định số 75/2004/QĐ-BTC ngày 16/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép thành lập, đăng ký hành nghề đối với tổ chức luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt Nam
Thông tư số 02/2007/TT-BTP ngày 25/4/2007 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Luật Sư có hiệu lực thi hành ngày 16/7/2007.

– Quyết định số 308/QĐ-STP-BTTP ngày 9/7/2007 của Giám đốc Sở Tư pháp về ban hành quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và biễu mẫu liên quan đến hành nghề luật sư trong nước, nước ngoài tại Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh.
– Quyết định số 311/QĐ-STP-BTTP ngày 29/7/2008 của Giám đốc Sở Tư pháp về sửa đổi Quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và biểu mẫu liên quan đến luật sư trong nước, nước ngoài tại Sở Tư pháp TP.HCM (ban hành kèm theo Quyết định số 308/QĐ-STP-BTTP ngày 9/7/2007 của Giám đốc Sở Tư pháp.

Trình tự thực hiện

a) Đối với người dân:
• Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này.
• Nộp hồ sơ trực tiếp, hoặc ủy quyền nộp hồ sơ bằng văn bản tại Sở Tư pháp trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu.
• Người đại diện theo pháp luật trực tiếp hoặc ủy quyền nhận kết quả tại Sở Tư pháp.
b) Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
• Bước 1: Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ. Yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ.
• Bước 2: Sở Tư pháp xem xét, xử lý hồ sơ và cấp giấy đăng ký hoạt động.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Giấy đề nghị đăng ký hoạt động theo mẫu
2. Bản sao Giấy phép thành lập Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại TP.HCM do Bộ Tư pháp cấp. (Trường hợp Chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam thì nộp thêm Bản sao Giấy phép thành lập của Công ty mẹ tại Việt Nam)
3. Bản sao Quyết định của Bộ Tư pháp về việc cấp Giấy phép thành lập Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam. (Trường hợp Chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam thì nộp thêm Bản sao Quyết định của Bộ Tư pháp về việc Giấy phép thành lập của Công ty mẹ tại Việt Nam)
4. Giấy tờ chứng minh về trụ sở (phải có công chứng nếu trên 6 tháng)
5. Bản sao Giấy phép hành nghề của các luật sư nước ngoài, Chứng chỉ hành nghề luật sư và Thẻ luật sư của các luật sư Việt Nam (nếu có)
b) Số lượng hồ sơ: 1 (bộ)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 1: Giấy đề nghị đăng ký hoạt động theo mẫu, (mẫu số 18-TN-LSNN)
Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
– Trong thời hạn 60 ngày, kể từ khi được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập tại TP.HCM, Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại TP.HCM phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp TP.HCM.
Lệ phí
– Lệ phí đăng ký hoạt của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài (công ty mẹ có trụ sở ở nước ngoài), công ty luật nước ngoài tại Việt Nam: 300.000 đồng/lần cấp.

Mẫu số 18-TN-LSNN

TÊN TỔ CHỨC LUẬT SƯ

NƯỚC NGOÀI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

CỦA TỔ CHỨC LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI

Chúng tôi đăng ký hoạt động cho tổ chức luật sư nước ngoài với nội dung sau đây:

1. Tên Tổ chức luật sư nước ngoài:………………………………………………………………………………

Giấy phép thành lập Tổ chức luật sư nước ngoài số:……………………………………………………

ngày………tháng…….năm………..do Bộ Tư pháp cấp.

2. Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………………………….. Fax:……………………………………………………………

Email:……………………………………………………. Website………………………………………………………

3. Họ và tên luật sư-Giám đốc Công ty/Trưởng Chi nhánh:………………………………………….

Họ và tên:……………………………………………….. Nam, nữ……………………………………………………

Quốc tịch:……………………………………………………………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh:………………………………………………………………………………………………….

Hộ chiếu số (chứng minh nhân dân) số:………………………………………………………………………

Cấp ngày:……/……/……..nơi cấp:…………………………………………………………………………….

Giấy phép hành nghề (chứng chỉ hành nghề luật sư) số:……………………………………………..

Cấp ngày:……./……/…….

4. Số người làm việc tại Tổ chức luật sư nước ngoài (ghi cụ thể họ tên, chức vụ của từng người):……………………………………………………………………………………………………………………………………

Số luật sư nước ngoài:…………………………………………………………………………………………………

Số luật sư Việt Nam:……………………………………………………………………………………………………

Số nhân viên Việt Nam:………………………………………………………………………………………………

Số nhân viên nước ngoài:…………………………………………………………………………………………….

 

…………….., ngày……tháng…….năm………

Giám đốc/Trưởng Chi nhánh

Công ty luật Hưng Nguyên

1,198 lượt xem

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT HƯNG NGUYÊN

Địa chỉ: Số 14 N2 Ngõ 90 Nguyễn Tuân, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.

-------------- LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 098 775 6263
Gửi yêu cầu Email : congtyluathungnguyen@gmail.com
Hệ thống thông tin website : www.dichvutuvanluat.com
www.congtyluathungnguyen.com
www.luatsusaigon.org/