Quy trình giải quyết hưởng chế độ BHXH hàng tháng

296

Quy trình giải quyết hưởng chế độ BHXH hàng tháng: hưu trí, TNLĐ-BNN, trợ cấp tuất, hưởng lại theo Quyết định 613/QĐ-TTg (Phiếu giao nhận hồ sơ 609, 02 bản).
1. Đối với hồ sơ nộp tại BHXH Thành phố:
1.1. Quy trình tóm tắt:
– Mục đích: dùng để giải quyết hồ sơ hưởng chế độ BHXH hàng tháng, bao gồm: hưu trí, TNLĐ-BNN, trợ cấp tuất, hưởng lại theo Quyết định 613/QĐ-TTg nộp tại BHXH Thành phố.
– Thời hạn trả kết quả: 06 ngày làm việc.
– Diễn giải quy trình:
+ Bước 1: Phòng TNHS. Thời hạn 01 ngày.
+ Bước 2: Phòng Chế độ BHXH. Thời hạn 04 ngày.
+ Bước 3: Phòng TNHS. Thời hạn 01 ngày.
1.2. Quy trình chi tiết:
Bước 1: Phòng TNHS. Thời hạn 01 ngày làm việc.
– Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra về số lượng và tính hợp pháp của hồ sơ;
– Sau khi kiểm tra hồ sơ cán bộ TNHS nhập thông tin vào phần mềm TNHS;
– Chuyển toàn bộ hồ sơ còn nguyên niêm phong cho Phòng Chế độ BHXH. Những hồ sơ mất niêm phong, lập biên bản trước khi chuyển Phòng Chế độ BHXH.
Bước 2: Phòng Chế độ BHXH. Thời hạn 04 ngày làm việc.
– Xác nhận trên phần mềm giao nhận hồ sơ;
– Đối chiếu quy định về thủ tục, điều kiện hưởng, nhân thân giữa hồ sơ gốc và CMND, Sổ hộ khẩu. Nếu đúng, thì lập Giấy giới thiệu, Phiếu truy lĩnh (nếu có). Trình ký, đóng dấu và bàn giao hồ sơ cho Phòng TN&QLHS quản lý.
– Làm thông báo mời người hưởng trợ cấp đến nhận các giấy tờ trên.
– Những hồ sơ có sai sót chưa tiếp nhận được thì làm văn bản trả kèm hồ sơ cho BHXH Tỉnh nơi lập thủ tục di chuyển.
– Xác nhận trên phần mềm giao nhận hồ sơ.
Bước 3: Bộ phận TNHS. Thời hạn 01 ngày làm việc.
– Xác nhận trên phần mềm giao nhận hồ sơ.
– Trả kết quả theo giấy hẹn.
Lưu ý: Những hồ sơ chuyển qua đường công vụ thì người đến nhận phải xuất trình CMND và thông báo của BHXH Thành phố (nếu có).
2. Đối với hồ sơ nộp tại BHXH quận, huyện:
2.1. Quy trình tóm tắt:
– Mục đích: dùng để giải quyết hồ sơ hưởng chế độ BHXH hàng tháng, bao gồm: hưu trí, TNLĐ-BNN, trợ cấp tuất, hưởng lại theo Quyết định 613/QĐ-TTg nộp tại BHXH quận, huyện.
– Thời hạn trả kết quả: 05 ngày làm việc.
– Diễn giải quy trình:
+ Bước 1: Bộ phận TNHS. Thời hạn 01 ngày.
+ Bước 2: Bộ phận chế độ BHXH. Thời hạn 01 ngày.
+ Bước 3: Bộ phận thu. Thời hạn 01 ngày.
+ Bước 4: Bộ phận cấp sổ, thẻ. Thời hạn 01 ngày.
+ Bước 5: Bộ phận TNHS. Thời hạn 01 ngày.
2.2. Quy trình chi tiết:
Bước 1: Bộ phận TNHS. Thời hạn 01 ngày làm việc.
– Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra về số lượng và tính hợp pháp của hồ sơ;
– Sau khi kiểm tra hồ sơ cán bộ TNHS nhập thông tin vào phần mềm TNHS. Thu hồi thẻ BHYT;
– Lập Giấy giới thiệu về phường xã để đăng ký hưởng (nếu nhận tiền mặt);
– Lập mẫu 1a-TBH kèm thẻ BHYT cũ;
– Chuyển hồ sơ cho Bộ phận kế toán chi tiền và chuyển hồ sơ cho Bộ phận chế độ BHXH kèm mẫu 1a -TBH, thẻ BHYT cũ.
Bước 2: Bộ phận chế độ BHXH. Thời hạn 01 ngày làm việc.
– Xác nhận trên phần mềm giao nhận hồ sơ.
– Lập mẫu 3a -TBH và thực hiện báo tăng danh sách lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng theo quy định.
– Chuyển mẫu 1a-TBH và 3a-TBH cho Bộ phận thu.
Bước 3: Bộ phận thu. Thời hạn 01 ngày làm việc.
– Xác nhận trên phần mềm giao nhận hồ sơ;
– Căn cứ vào mẫu 3a-TBH do Bộ phận chế độ BHXH chuyển đến để nhập dữ liệu và lưu lại mẫu 3a-TBH;
– Chuyển mẫu 1a -TBH, thẻ BHYT cũ cho Bộ phận cấp sổ, thẻ.
Bước 4: Bộ phận cấp sổ, thẻ. Thời hạn 01 ngày làm việc.
– Xác nhận trên phần mềm giao nhận hồ sơ.
– In thẻ BHYT mới.
– Lưu mẫu 1a -TBH và thẻ BHYT cũ.
– Bàn giao thẻ BHYT mới cấp cho bộ phận trả hồ sơ.
Bươc 5: Bộ phận TNHS. Thời hạn 01 ngày làm việc
– Xác nhận trên phần mềm giao nhận hồ sơ.
– Trả thẻ BHYT, hồ sơ theo giấy hẹn.
Lưu ý:
– Tùy khả năng từng quận, huyện khuyến khích in thẻ BHYT ngay mà không cần hẹn. Tuy nhiên, các bộ phận phải bảo đảm đúng thủ tục đã quy định trên.
– Không giữ bất cứ hồ sơ liên quan đến chế độ hưu trí của đối tượng.

LUẬT SƯ TƯ VẤN, CÔNG TY LUẬT HƯNG NGUYÊN