Văn bản mới của bộ kế hoạch và đầu tư

57

Văn bản mới của bộ kế hoạch và đầu tư

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu

48/NQ-CP

04/04/2013

Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2013

02/2013/TT-BKHĐT

27/03/2013

Thông tư số 02/2013/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 03 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020

498/QĐ-TTg

21/03/2013

Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21 tháng 03 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020

499/QĐ-TTg

21/03/2013

Quyết định số 499/QĐ-TTg ngày 21 tháng 03 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

35/NQ-CP

18/03/2013

Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18 tháng 03 năm 2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

31/2013/TT-BTC

18/03/2013

Thông tư số 31/2013/TT-BTC ngày 18 tháng 03 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia

32/NQ-CP

07/03/2013

Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2013.

355/QĐ-TTg

25/02/2013

Quyết định số 355/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

356/QĐ-TTg

25/02/2013

Quyết định số 356/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

15/2013/QĐ-TTg

23/02/2013

Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ cận nghèo

347/QĐ-TTg

22/02/2013

Quyết định số 347/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao

342/QĐ-TTg

20/02/2013

Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

339/QĐ-TTg

19/02/2013

Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013 – 2020

16/2013/TT-BTC

08/02/2013

Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu

21/QĐ-BCĐQHNL

07/02/2013

Quyết định số 21/QĐ-BCĐQHNL ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Ban Chỉ đạo quốc gia thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực và Đào tạo theo nhu cầu xã hội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động giai đoạn 2011 – 2020

20/QĐ-BCĐPPP

07/02/2013

Quyết định số 20/QĐ-BCĐPPP ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Ban Chỉ đạo PPP về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2013 của Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (PPP)

318/QĐ-TTg

07/02/2013

Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp

15/2013/NĐ-CP

06/02/2013

Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về việc quản lý chất lượng công trình xây dựng

16/2013/NĐ-CP

06/02/2013

Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

303/QĐ-TTg

06/02/2013

Quyết định số 303/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ tư

Công ty luật Hưng Nguyên