Văn bản quy phạm Luật Hình sự

50

Văn bản quy phạm Luật Hình sự

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
80/2011/NĐ-CP 16/09/2011 Quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù
64/2011/NĐ-CP 28/07/2011 Quy định việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh
27/2011/TT-BCT 19/07/2011 Quy định trình tự, thủ tục điều tra và xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện lực
44/2011/TT-BTC 01/04/2011 Hướng dẫn công tác chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan
66/2011/QH12 29/03/2011 LUẬT PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI
37/2011/TT-BTC 16/03/2011 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
111/2010/NĐ-CP 23/11/2010 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp
122/2010/TT-BTC 12/08/2010 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá
1073/QĐ-TTG 12/07/2010 Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011 – 2015
72/2010/NĐ-CP 08/07/2010 Quy định về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường
53/2010/QH12 29/06/2010 LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ
776/QĐ-TTG 02/06/2010 V/v Thành lập Nhóm đánh giá việc thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng
10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-VKSNDTC-TANDTC 25/05/2010 Hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước
51/2010/TT-BTC 14/04/2010 Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 59/2008/TT-BTCngày 04/7/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
12/2010/TT-BTC 20/01/2010 Hướng dẫn việc xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư hỏng và quản lý số tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính
63/QĐ-TTG 13/01/2010 Phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020
39/2009/TT-BXD 09/12/2009 Hướng dẫn về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ
213/2009/TT-BTC 10/11/2009 Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Dự trữ nhà nước
99/2009/NĐ-CP 02/11/2009 Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
193/2009/TT-BTC 01/10/2009 Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2007/NĐ-CP
166/2009/TT-BTC 18/08/2009 Hướng dẫn xử lý một số loại tài sản tịch thu sung quỹ nhà nướcvà tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước
66/2009/NĐ-CP 01/08/2009 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2003/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng
37/2009/QH12 29/06/2009 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ
35/2009/QH12 29/06/2009 LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC
28/2009/QH12 29/06/2009 LUẬT LÝ LỊCH TƯ PHÁP
902/CT-TTG 25/06/2009 Về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới
874/QĐ-BTP 28/04/2009 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ PHÁP LUẬT HÌNH SỰ – HÀNH CHÍNH
13/NQ-CP 07/04/2009 Về định hướng, giải pháp thu hút và quản lý vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới
09/2009/PL-UBTVQH12 27/02/2009 PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH TỔ CHỨC ĐIỀU TRA HÀNH SỰ
02/2009/CT-UBND 11/02/2009 Về tăng cường quản lý nhà nước đối với việc nhập cảnh, cư trú và lao động của người nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
01/NQ-CP 09/01/2009 Về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009
15/2008/TT-BCT 02/12/2008 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định về xử phạtvi phạm hành chính trong hoạt động thương mại
08/2008/TTLT-BTP-BNV 07/11/2008 Hướng dẫn về tổ chức và biên chế của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước
23//2008/QH12 06/11/2008 Nghị quyết số 23/2008/QH12 về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2009
21/2008/NQ-CP 06/09/2008 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2008
93/2008/NĐ-CP 22/08/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
24/2008/CT-TTG 08/08/2008 Về việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong thời kỳ hội nhập
59/2008/TT-BTC 04/07/2008 Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
15/2008/QH12 19/06/2008 Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản
75/2008/NĐ-CP 09/06/2008 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá
28/2008/TT-BTC 03/04/2008 Hướng dẫn việc đăng ký hành nghề và quản lý hoạt động hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, việc tổ chức thi, cấp, thu hồi Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
596/QĐ-UBND 10/03/2008 Phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức và nâng cao hoạt động Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008 – 2010
03/2008/PL-UBTVQH12 26/01/2008 PHÁP LỆNH LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM
180/2007/NĐ-CP 07/12/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị
08/2007/QH12 05/12/2007 Luật TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP
02/2007/QH12 05/12/2007 LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
159/2007/NĐ-CP 30/10/2007 Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
157/2007/NĐ-CP 27/10/2007 Quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ
01/2007/UBTVQH12 19/10/2007 PHÁP LỆNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH THI HÀNH ÁN PHẠT TÙ
1191/QĐ-VPCP 01/10/2007 Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập dự thảo Nghị định về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực