Archives for luật sư Việt Nam

Một số suy nghĩ và đề xuất về sửa đổi, bổ sung Luật Luật sư 2006

I. ĐẶC ĐIỂM CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ LUẬT SƯ, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG LUẬT SƯ Ở NƯỚC TA Để định hướng và đề xuất những nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Luật sư 2006, trước hết chúng tôi thấy cần thiết phân tích đặc điểm lịch sử,…