Home / LĨNH VỰC ĐẦU TƯ / Archive by Category "VĂN BẢN LUẬT ĐẦU TƯ"

Archives

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư

Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 03/2014/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2014   QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Căn cứ Nghị định số…

Luật Đầu tư

LUẬT ĐẦU TƯ Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về hoạt động đầu tư. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; khuyến khích và ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài….

Văn bản mới của bộ kế hoạch và đầu tư

Văn bản mới của bộ kế hoạch và đầu tư Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu 48/NQ-CP 04/04/2013 Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2013 02/2013/TT-BKHĐT 27/03/2013 Thông tư số 02/2013/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 03 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 498/QĐ-TTg 21/03/2013 Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21 tháng 03 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai…

Văn bản quy phạm Luật Đầu tư

Văn bản quy phạm Luật Đầu tư Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu 203 /2011/TT-BTC 30/12/2011 Về việc hướng dẫn hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại các tỉnh Tây Nguyên theo Quyết định số 75/2010/QĐ-TTg ngày 29/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ 199 /2011/TT-BTC 30/12/2011 Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng 46 /2011/TT-BTNMT 26/12/2011 Quy định về bảo vệ môi trường làng nghề 192 /2011/TT-BTC 26/12/2011 Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự…