Biểu Mẫu Tống Đạt

40

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI
…………………………………..
Địa chỉ ………………………….
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: ……./BB-TPL

……………., ngày … tháng …. năm ……

 

                                                                BIÊN BẢN TỐNG ĐẠT

 

Vào hồi ……….. giờ ………. ngày …….. tháng …… năm …….., tại ………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

Ông (bà): …………………………………………………………………………….. , chức vụ: Thừa phát lại

Ông (bà): ………………………………………………., chức vụ: ………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Với sự tham gia của:

Ông (bà): ……………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………..

Ông (bà): ……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Với sự chứng kiến của:

Ông (bà): ……………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………..

Lập biên bản về việc tống đạt văn bản, giấy tờ, tài liệu sau:

1) ……………………………………………………………………………………………………………………….

2) ……………………………………………………………………………………………………………………….

cho ông (bà): ………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………..

Ông (bà): …………………………….. cam đoan đã kiểm tra và nhận đầy đủ các tài liệu nêu trên.

Biên bản lập xong hồi ……….. giờ ….. cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người nghe và nhất trí ký tên.

 

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

THỪA PHÁT LẠI
(Ký, đóng dấu)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐƯỢC TỐNG ĐẠT
(Ký, ghi rõ họ tên)

Từ khóa: biểu mẫu, mẫu văn bản, luật sư hà nội, luật sư tại hà nội, công ty luật tại hà nội, văn phòng luật sư tại hà nội