Biểu mẫu quyết định về giải quyết khiếu nại

57

Biểu mẫu quyết định về giải quyết khiếu nại

Mẫu số: A 01 -THA

                                                                                                                          (Ban hành theo TT số: 09/TT-BTP

                                                                                                                           ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp)

 

BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: ……./QĐ-TCTHA

…………., ngày…… tháng….. năm 20….

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Giải quyết khiếu nại của: ………………………….

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

 

   Căn cứ khoản 1 Điều 142 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;

     Xét đơn của ông (bà):……………………………………………., địa chỉ……………………..
………………………………………………………………..khiếu nại …………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..(nêu nội dung khiếu nại)…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự…………………………… nhận thấy:

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..(nhận xét, đánh giá)………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Từ những căn cứ và nhận định trên, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 
Điều 1. Chấp nhận (không chấp nhận) khiếu nại của:………………………………., địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………

…………………..(nêu rõ chấp nhận phần nào, chấp nhận một phần hay toàn bộ)….. …………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

………(nêu biện pháp xử lý nếu có)……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

 
Điều 2. Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự ……………………………………, người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyền khiếu nại tiếp đến Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này (nếu là quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu)./.

 

           

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Bộ trưởng Bộ Tư pháp (để b/c);

– Viện KSNDTC;

– Vụ GQKNTC;

– Trung tâm DLTT & TK THADS;

– Lưu: VT, HS.

TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

Từ khóa: Mẫu văn bản , Luật sư hà nôi, luật sư tại hà nội, văn phòng luật sư hà nội, văn phòng luật sư tại hà nôi, công ty luật hà nội, công ty luật tại hà nội, luat su ha noi, van phong luat su ha noi, cong ty luat ha noi, luat su tai ha noi, van phong luat su tai ha noi, cong ty luat tai ha noi