Home / TỐ TỤNG - TÒA ÁN / VĂN BẢN LUẬT / Biểu Mẫu Quyết Định Thi Hành Án Theo Đơn Yêu Cầu

Biểu Mẫu Quyết Định Thi Hành Án Theo Đơn Yêu Cầu

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

tỉnh (thành phố)…………………….

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: ……./QĐ-CTHA

…………., ngày……tháng…….năm 20….

 

QUYẾT ĐỊNH

Thi hành án theo đơn yêu cầu

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Căn cứ khoản 1 Điều 23, khoản 2 Điều 35, khoản 2 Điều 36 và khoản 1 Điều 45 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;Căn cứ Bản án, Quyết định số ……../QĐ-THA ngày ……….tháng …….năm …….. của ………………………………………………………………..;Căn cứ Quyết định ủy thác thi hành án số………/QĐ-THA ngày…… tháng….. năm …………. của (nếu có) …………………………………….;Xét đơn yêu cầu thi hành án của:…………… ………………………………………………….địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….,

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Cho thi hành án đối với:………….. ………………………………………………….. địa chỉ:…………………………………………………………………….. Các khoản phải thi hành:  ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Người phải thi hành án có trách nhiệm tự nguyện thi hành án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hoặc được thông báo hợp lệ Quyết định này.

 Điều 2. Chấp hành viên hành án được phân công tổ chức thi hành án có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này.

Điều 3. Người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:                                                             

– Như Điều 2, 3;

– Viện KSND…………..;

– Kế toán nghiệp vụ;

– Lưu: VT, HSTHA.

CỤC TRƯỞNG

 

 

3,734 lượt xem

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
CÔNG TY LUẬT HƯNG NGUYÊN

Địa chỉ: Số 14 N2 Ngõ 90 Nguyễn Tuân, Q. Thanh Xuân, Hà Nội.

-------------- LIÊN HỆ DỊCH VỤ: 098 775 6263
Gửi yêu cầu Email : congtyluathungnguyen@gmail.com
Hệ thống thông tin website : www.dichvutuvanluat.com
www.congtyluathungnguyen.com
www.luatsusaigon.org/