Công ty Luật Hưng Nguyên, Tư vấn dịch vụ logistics

49

Loi dau tien xin gui toi Luat su loi chuc Suc Khoe – Thanh dat va Hanh Phuc,

Hien toi dang co mot vuong mac nen viet email nay xin nho Luat su giup do tu van.

Cong ty chung toi la 1 cong ty Logistics voi nganh nghe trong giay phep dang ky kinh doanh la:

1/ Dich vu dai ly van tai

2/ Dich vu dai ly lam thu tuc hai quan va lap ke hoach boc do hang hoa

3/ Dich vu bo tro khac, bao gom ca hoat dong tiep nhan, luu kho va quan ly thong tin lien quan den van chuyen va luu kho hang hoa trong suot ca chuoi logistic; hoat dong xu ly lai hang hoa bi khach hang tra lai, hang hoa ton kho, hang hoa qua han, loi mot va tai phan phoi hang hoa do.

Tuy nhien, theo nghi dinh so 140/2007/ND-CP ngay 05 thang 9 nam 2007. Dieu 4, muc 1. Cac dich vu logistic chu yeu bao gom:

a) Dich vu boc xep hang hoa, bao gom ca hoat dong boc xep container;

b) Dich vu kho bai va luu giu hang hoa, bao gom ca hoat dong kinh doanh kho bai container va kho xu ly nguyen lieu, thiet bi;

c) va d) chinh la 3 muc ma cong ty chung toi da dang ky o tren.

Van de chung toi dang gap phai la:

– Khi nhan lam hang cho khach hang tai VN: Vi du hang nhap ve cang Hai Phong. Hang tau se len hoa don toan bo nhung chi phi lien quan den lo hang nay cho cong ty chung toi.

Va khi do cong ty chung toi se phat hanh hoa don cho khach hang de thu lai toan bo so tien tren. Nhung trong do co chi phi: boc xep hang hoa (THC) – nhu vay trong hoa don chung toi lap de thu khach hang co duoc ghi chi tiet la: VD: 1/ Cuoc tau bien, 2/ Chi phi boc xep hang hoa, 3/….muc khac.

Xin hoi Luat su Hoa don do co dung khong [vi giay phep kinh doanh cua cong ty chung toi khong co muc a) dich vu boc xep hang hoa.]

Hay chung toi phai lam the nao? de len hoa don thu tien khach hang va tra cho hang tau nhu vi du tren.

Rat mong nhan duoc su quan tam tu van cua Luat su.

Xin tran trong cam on.

Trả lời của Ban tư vấn Công ty Luật Hưng Nguyên

Chào bạn. Cảm ơn lời tri ân của bạn đã gửi đến chúng tôi. Về thắc mắc của bạn, Công ty Luật Hưng Nguyên xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 140/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ Lô-gi-stíc và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ Lô-gi-stíc: Các dịch vụ lô-gi-stíc chủ yếu, bao gồm:

a) Dịch vụ bốc xếp hàng hoá, bao gồm cả hoạt động bốc xếp container;

b) Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa, bao gồm cả hoạt động kinh doanh kho bãi container và kho xử lý nguyên liệu, thiết bị;

c) Dịch vụ đại lý vận tải, bao gồm cả hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan và lập kế hoạch bốc dỡ hàng hóa;

d) Dịch vụ bổ trợ khác, bao gồm cả hoạt động tiếp nhận, lưu kho và quản lý thông tin liên quan đến vận chuyển và lưu kho hàng hóa trong suốt cả chuỗi lô-gi-stíc; hoạt động xử lý lại hàng hóa bị khách hàng trả lại, hàng hóa tồn kho, hàng hóa quá hạn, lỗi mốt và tái phân phối hàng hóa đó; hoạt động cho thuê và thuê mua container.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ: các nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập (phải được thể hiện trên cùng một mặt giấy) bao gồm:

  1. Tên loại hóa đơn
  2. Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn
  3. Tên liên hóa đơn
  4. Số thứ tự hóa đơn

đ. Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán

e. Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua

g. Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ

h. Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn

i. Tên tổ chức nhận in hóa đơn

Doanh nghiệp của bạn kinh doanh dịch vụ Logistic, khi tiến hành lập hóa đơn mua bán hàng hóa (dịch vụ), bạn cần phải thực hiện đủ các nội dung bắt buộc nêu trên, cụ thể là các nội dung mà doanh nghiệp của bạn thực hiện kinh doanh. Đối với nội dung là tên hàng hóa, dịch vụ (quy định tại điểm g khoản 1 Điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC, nội dung ghi trong hóa đơn là tên dịch vụ đã có trong giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Riêng chi phí bốc xếp hàng hóa tuy không được ghi trong giấy phép đăng ký kinh doanh nhưng đây là chi phí gắn liền (đương nhiên) với hoạt động dịch vụ mà doanh nghiệp của bạn đã thực hiện đối với khách hàng. Như vậy, việc doanh nghiệp của bạn ghi nội dung chi phí này vào hóa đơn để khách hàng thanh toán là hợp lệ.

Tuy nhiên, như chúng tôi đã trình bày trên về quy định về những nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập có nội dung về tên hàng hóa, dịch vụ. Theo đó, đối với những hoạt động kinh doanh về sau, khi ghi các hóa đơn thanh toán, doanh nghiệp của bạn có thể ghi cụ thể đến tên hàng hóa, dịch vụ là đủ, không cần thiết phải ghi chi tiết công việc. Điều này vừa đảm bảo đúng quy định của pháp luật, vừa tạo thuận lợi cho việc giải trình hóa đơn (nếu có).

“Trên đây là nội dung tư vấn Công ty Luật Hưng Nguyên kính gửi Quý khách tham khảo. Để được cung cấp dịch vụ pháp lý Quý khách vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

CÔNG TY LUẬT HƯNG NGUYÊN

Địa chỉ: Lô 6, B 20 Khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Văn phòng 2: Số 14, Trung Yên 3, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04.85857869 Mobile: 098 775 6263/0947 347 268

Website: http://dichvutuvanluat.com  – http://dichvuluatsu247.com