Doanh nghiệp đang nợ thuế có thể giải thể được không?

11

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho quý bạn đọc những quy định về Doanh nghiệp đang nợ thuế có thể giải thể được không?

Mục lục bài viết

1. Có thể giải thể doanh nghiệp khi đang nợ thuế hay không?

2. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp theo quy định

3. Thủ tục giải thể doanh nghiệp mới nhất

1. Có thể giải thể doanh nghiệp khi đang nợ thuế hay không?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 207 của Luật Doanh nghiệp 2020, để giải thể doanh nghiệp, có một số điều kiện quan trọng cần được đảm bảo. Trong số này, quy định rõ ràng nhất là doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đã thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không đang trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Quan trọng hơn nữa, quy định đưa ra trách nhiệm liên đới của người quản lý có liên quan và doanh nghiệp đối với các khoản nợ của doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là người quản lý và doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm chung và không thể tránh trách nhiệm về các khoản nợ khi doanh nghiệp quyết định giải thể.

Trong trường hợp cụ thể mà bạn đề cập, nếu công ty không có khả năng thanh toán hết các khoản nợ, kể cả nợ thuế, thì theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, công ty không đáp ứng được điều kiện để tiến hành quy trình giải thể. Việc giải thể doanh nghiệp trong trường hợp này có thể đặt ra nhiều khó khăn và hạn chế do các khoản nợ còn tồn đọng.

Do đó, công ty cần xem xét các giải pháp khác như tái cấu trúc hoặc đàm phán với các chủ nợ để đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ và tuân thủ đúng quy định pháp luật. Việc này giúp bảo vệ quyền lợi của cả doanh nghiệp và người quản lý liên quan theo quy định.

2. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp theo quy định

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp là tập hợp các giấy tờ và thông tin quan trọng liên quan đến quá trình giải thể doanh nghiệp.

– Thông báo về giải thể doanh nghiệp:

Trong phần này, công ty cung cấp thông báo chính thức về quyết định giải thể doanh nghiệp, bao gồm các thông tin như tên doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ trụ sở chính, và ngày giải thể dự kiến.

– Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp:

Báo cáo này mô tả chi tiết về quá trình thanh lý tài sản của doanh nghiệp, bao gồm:

+ Tài sản cố định: Danh sách và giá trị của tất cả các tài sản cố định được thanh lý.

+ Tài sản lưu động: Danh sách và giá trị của tài sản lưu động được thanh lý.

– Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, bao gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có): Chứa thông tin về danh sách chủ nợ, số nợ, và các khoản đã thanh toán, đặc biệt là các khoản nợ thuế và bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp cho người lao động.

– Trách nhiệm của các đại diện pháp luật: Liệt kê tên và chức vụ của các đại diện pháp luật chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

– Trách nhiệm pháp lý: Mô tả rõ ràng trách nhiệm của các đại diện pháp luật trong trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác hoặc giả mạo. Đồng thời, xác nhận cam kết chịu trách nhiệm thanh toán quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết, số thuế chưa nộp, số nợ khác chưa thanh toán trong thời hạn 05 năm kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Cả hồ sơ cần được chứng thực và ký xác nhận bởi các đại diện pháp luật của doanh nghiệp để có giá trị pháp lý.

3. Thủ tục giải thể doanh nghiệp mới nhất

Thủ tục giải thể doanh nghiệp thông qua đăng ký trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính, như quy định tại các điểm a, b, và c Khoản 1 Điều 207 của Luật Doanh nghiệp năm 2020, được thực hiện theo các bước chi tiết sau:

Bước 1: Thông báo giải thể

– Thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua nghị quyết hoặc quyết định giải thể: Doanh nghiệp gửi thông báo giải thể tới Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo: Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải các giấy tờ và thông báo tình trạng giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và gửi thông tin về việc giải thể cho Cơ quan thuế.

– Thực hiện nghĩa vụ thuế: Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với Cơ quan thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký giải thể

– Thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện: Trước khi nộp hồ sơ, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.

Bước 3: Xử lý hồ sơ và thông báo

– Thông tin cho Cơ quan thuế: Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc đăng ký giải thể cho Cơ quan thuế.

– Ý kiến của Cơ quan thuế: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông tin, Cơ quan thuế gửi ý kiến về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp cho Phòng Đăng ký kinh doanh.

– Chuyển tình trạng pháp lý: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể và ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

– Kết thúc quy trình: Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo giải thể, nếu không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể và ý kiến phản đối, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể, thông báo cho Cơ quan thuế và ra thông báo giải thể trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng:

– Người nộp hồ sơ:

+ Người nộp hồ sơ thực hiện kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

+ Thực hiện thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

– Nhận Giấy biên nhận hồ sơ: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người nộp hồ sơ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

– Xác nhận và thông báo cấp đăng ký:

+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh tiến hành cấp đăng ký và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp.

+ Trong trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp, yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh:

– Người nộp hồ sơ:

+ Người nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

+ Nếu có ủy quyền, văn bản ủy quyền cần có thông tin liên hệ của người ủy quyền để xác thực việc nộp hồ sơ.

– Nhận Giấy biên nhận hồ sơ: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

– Xác nhận và thông báo cấp đăng ký:

+ Phòng Đăng ký kinh doanh cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trường hợp hồ sơ đủ điều kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp.

+ Trong trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp, yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bài viết trên luật Hưng Nguyên đã gửi tới bạn đọc chi tiết về Doanh nghiệp đang nợ thuế có thể giải thể được không? Trong bài viết có mục nào chưa hiểu hay bạn đọc có bất kỳ thắc mắc về vấn đề pháp lý có thể liên hệ qua số tổng đài: 0987 756 263 và liên hệ qua địa chỉ email: congtyluathungnguyen@gmail.com hoặc đến trực tiếp trụ sở của công ty tại địa chỉ: số nhà 14, tòa nhà N2, ngõ 90, đường Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội để được hỗ trợ cụ thể. Bằng đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực pháp lý, luật Hưng Nguyên cam kết sẽ đưa đến dịch vụ pháp lý tốt nhất và đem đến sự hài lòng nhất từ khách hàng. Cảm ơn bạn đọc đã theo dõi chi tiết bài viết.