Mẫu giấy tờ sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh

44

DANH MỤC

CÁC MẪU GIẤY TỜ SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH
(ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

STT

Mẫu giấy tờ

Ký hiệu

(1)

(2)

(3)

I

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh

1

– Doanh nghiệp tư nhân Phụ lục I-1

2

– Công ty TNHH một thành viên Phụ lục I-2

3

– Công ty TNHH hai thành viên trở lên Phụ lục I-3

4

– Công ty cổ phần Phụ lục I-4

5

– Công ty hợp danh Phụ lục I-5

6

– Hộ kinh doanh Phụ lục I-6

II

Các mẫu Danh sách

7

– Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên Phụ lục II-1

8

– Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần Phụ lục II-2

9

– Danh sách thành viên công ty hợp danh Phụ lục II-3

10

– Danh sách người đại diện theo ủy quyền Phụ lục II-4

11

– Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh Phụ lục II-5

III

Thông báo của doanh nghiệp, hộ kinh doanh

12

– Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Phụ lục III-1

13

– Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài Phụ lục III-2

14

– Thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Phụ lục III-3

15

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Phụ lục III-4

16

– Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật Phụ lục III-5

17

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Phụ lục III-6

18

– Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân Phụ lục III-7

19

– Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên Phụ lục III-8

20

– Thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Phụ lục III-9

21

– Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế Phụ lục III-10

22

– Giấy đề nghị hiệu đính thông tin Phụ lục III-11

23

– Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp Phụ lục III-12

24

– Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp Phụ lục III-13

25

– Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký của hộ kinh doanh Phụ lục III-14

26

– Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh Phụ lục III-15

27

– Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Phụ lục III-16

IV

Các mẫu Giấy chứng nhận

28

– Doanh nghiệp tư nhân Phụ lục IV-1

29

– Công ty TNHH một thành viên Phụ lục IV-2

30

– Công ty TNHH hai thành viên trở lên Phụ lục IV-3

31

– Công ty cổ phần Phụ lục IV-4

32

– Công ty hợp danh Phụ lục IV-5

33

– Hộ kinh doanh Phụ lục IV-6

34

– Chi nhánh, văn phòng đại diện Phụ lục IV-7

V

Thông báo của Cơ quan Đăng ký kinh doanh

35

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Phụ lục V-1

36

– Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Phụ lục V-2

37

– Thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về tình hình kinh doanh Phụ lục V-3

38

– Thông báo về việc kiểm tra thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Phụ lục V-4

39

– Thông báo yêu cầu doanh nghiệp đăng ký mã số thuế Phụ lục V-5

40

– Thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Phụ lục V-6

41

– Thông báo về việc đăng ký giải thể của doanh nghiệp Phụ lục V-7

42

– Thông báo về việc doanh nghiệp giải thể Phụ lục V-8

43

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh Phụ lục V-9

44

– Thông báo về việc vi phạm của hộ kinh doanh thuộc trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Phụ lục V-10

VI

Các mẫu khác

45

– Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Phụ lục VI-1

46

– Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Phụ lục VI-2

47

– Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của CN, VPĐD Phụ lục VI-3

48

– Giấy xác nhận nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử Phụ lục VI-4

49

– Giấy đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Phụ lục VI-5

50

– Giấy biên nhận Phụ lục VI-6

VII

Phụ lục khác

51

– Bảng chữ cái sử dụng trong đặt tên doanh nghiệp, đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp và hộ kinh doanh Phụ lục VII-1

52

– Mã cấp tỉnh, cấp huyện sử dụng trong đăng ký hộ kinh doanh Phụ lục VII-2

53

– Hướng dẫn về (font) chữ, cỡ chữ, kiểu chữ sử dụng trong các mẫu giấy Phụ lục VII-3

Tải về xem tại đây Mẫu văn bản đăng ký doanh nghiệp

Công ty luật Hưng Nguyên – Tư vấn luật doanh nghiệp