Văn bản quy phạm pháp luật Luật doanh nghiệp

45

Văn bản quy phạm pháp luật Luật doanh nghiệp

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
102/2010/NĐ-CP 01/10/2010 Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
112/2009/QĐ-UBND 20/10/2009 Về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệptrên địa bàn thành phố Hà Nội
100/2009/QĐ-UBND 11/09/2009 Ban hành Quy chế quản lý doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanhtrên địa bàn thành phố Hà Nội
43/2009/QĐ-UBND 23/06/2009 Về ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
5/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA 29/07/2008 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
139/2007/NĐ-CP 05/09/2007 Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
84/2007/QĐ-UBND 16/07/2007 Về việc ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý Nhà nướcđối với doanh nghiệphoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An
111/2007/NĐ-CP 26/06/2007 Về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ – công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
2/2007/TTLT/BKH-BTC-BCA 27/02/2007 Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và cấp giấy phép khắc dấu đối với các doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanhnghiệp
1267/QĐ-TTG 25/09/2006 Về việc thành lập Tổ công tác thi hành  Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư   
101/2006/NĐ-CP 21/09/2006 Quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanhnghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư
60/2005/QH11 12/12/2005 Luật Doanh nghiệp
3083/VPCP-ĐMDM 18/06/2004 Đính chính Nghị định số 125/2004/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 03 tháng 2 năm 2000 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
125/2004/NĐ-CP 19/05/2004 Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2000 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
11/2004/CT-TTG 30/03/2004 Chỉ thị đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo tình thần Nghị quyết Trung ương 3, Nghị quyết Trung ương 9 (Khoá IX) và tổ chức triển khai thực hiện Luật Doanhnghiệp nhà nước
27/2003/CT-TTG 11/12/2003 Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Luật Doanh nghiệp, khuyến khích phát triển doanhnghiệp nhỏ và vừa
14/2003/QH11 10/12/2003 Luật Doanh nghiệp Nhà nước
13/2003/TT/BLĐTBXH 04/06/2003 Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệphoạt động theo Luật doanh nghiệp
1187/QĐ-TTG 16/12/2002 QĐ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1253/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp
23/2002/CT-UB 29/11/2002 Về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng và triển khai thực hiện Luậtdoanh nghiệp trên địa bàn thành phố HCM
17/2002/CT-TTG 02/08/2002 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh thi hành Luật Doanh nghiệp
47/2000/QĐ-BTC 04/04/2000 Về việc bãi bỏ khoản thu lệ phí cấp các loại giấy phép trái với quy định của Luật Doanh nghiệp
19/2000/QĐ-TTG 03/02/2000 Bãi bỏ các loại giấy phép trái với quy định của Luật doanh nghiệp
3/2000/NĐ-CP 03/02/2000 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
35/1999/CT-TTG 30/12/1999 V/v thi hành Luật Doanh nghiệp