Văn bản luật Viễn thông

47

Văn bản luật Viễn thông

Số/Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
 55/2011/QĐ-TTG  14/10/2011  Về danh mục doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng do Nhà nước nắm cổ phần, vốn góp chi phối
 27/2011/QĐ-UBND  14/10/2011  Về giá bồi thường đối với các hộ sử dụng dịch vụ điện, viễn thông, truyền hình cáp khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
 83/2011/NĐ-CP  20/09/2011  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông
 65/2011/NĐ-CP  29/07/2011  Thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011 – 2013
 26/2011/QĐ-UBND  13/07/2011  Về việc ban hành Quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 17/2011/TT-BTTTT  30/06/2011  Ban hành Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định
 16/2011/TT-BTTTT  30/06/2011  Quy định về kiểm định thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện
 35/2011/QĐ-TTG  27/06/2011  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông
 24/2011/QĐ-UBND  06/06/2011  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về chế độ ưu đãi đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác công nghệ thông tin, viễn thông trên địa bàn tỉnh được ban hành kèm theo quyết định số 39/2010/QĐ-UBND ngày 18/8/2010 của UBND tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu
 10/2011/TT-BTTTT  14/04/2011  Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông
 25/2011/NĐ-CP  06/04/2011  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông
 35/2011/TT-BTC  15/03/2011  Hướng dẫn một số nội dung về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ viễn thông
 39/2010/QĐ-UBND  31/12/2010  Về việc ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin
 34/2010/QĐ-UBND  05/11/2010  V/v ban hành Quy định quản lý mạng cáp treo viễn thông và mạng cáp treo truyền hình tại các phường, thị trấn thuộc tỉnh Hà Nam
 174/2010/TT-BTC  04/11/2010  Sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 74/2007/QĐ-BTC ngày 21/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
 21/2010/CT-UBND  28/10/2010  Về việc tăng cường quản lý và tạo điều kiện phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 39/2010/QĐ-UBND  18/08/2010  Ban hành Quy định về chế độ ưu đãi đối với cán bộ, công chức, viên chức làm công tác công nghệ thông tin, viễn thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 978/QĐ-TTG  25/06/2010  Chuyển Công ty mẹ – Tập đoàn Viễn thông Quân đội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
 955/QĐ-TTG  24/06/2010  Chuyển Công ty mẹ – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
 55/2010/NĐ-CP  24/05/2010  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện
 13/2010/TT-BTTTT  20/05/2010  Quy định áp dụng định mức hỗ trợ máy thu phát sóng vô tuyến HF cho tầu cá và định mức hỗ trợ duy trì thông tin viễn thông dự báo thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển năm 2010
 10/2010/TT-BTTTT  26/03/2010  Quy định về quản lý và cung cấp dịch vụ trợ giúp tra cứu số máy điện thoại cố định qua mạng viễn thông
 5/2010/TT-BTTTT  09/02/2010  Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2005/TT-BBCVT ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Bưu chính, Viễn thông hướng dẫn về cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư và đăng ký làm đại lý chuyển phát thư cho tổ chức chuyển phát nước ngoài
 5/2010/QĐ-UBND  28/01/2010  Về việc ban hành Quy định sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 1/2010/TT-BTTTT  07/01/2010  Về việc ban hành cước kết nối giữa mạng viễn thông vô tuyến nội thị; vô tuyến di động nội tỉnh CDMA và mạng viễn thông cố định mặt đất, mạng viễn thông cố định đường dài trong nước, mạng thông tin di động mặt đất, mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế
 Tải về xem