Văn bản quy phạm Luật Giáo dục và đào tạo

46

Văn bản quy phạm Luật Giáo dục và đào tạo

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
31/2011/NĐ-CP 11/05/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục
44/2009/QH12 04/12/2009 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC
2798/VPCP-TCCV 06/05/2008 V/v hướng dẫn thi hành Điều 49 Luật Giáo dục
139/2006/NĐ-CP 20/11/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Bộ luật Lao động về dạy nghề
75/NĐ-CP 02/08/2006 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục
38/2005/QH11 27/06/2005 Luật Giáo dục
165/2004/NĐ-CP 16/09/2004 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giáo dục về quản lý hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục
2/2001/NĐ-CP 09/01/2001 Nghị định quy định chi tiết thi hành Bộ Luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề
43/2000/NĐ-CP 30/08/2000 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục
11/1998/QH 02/12/1998 Luật giáo dục
Tải về xem