Mẫu theo văn bản hành chính

26

Mẫu theo văn bản hành chính

1. Bảng chữ viết tắt tên loại văn bản và bản sao

2. Mẫu sơ đồ bố trí các thành phần, thể thức văn bản …

3. Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức bản sao văn …

4. Mẫu chữ và chi tiết trình bày thể thức văn bản …

5. Mẫu Nghị quyết (cá biệt)

6. Mẫu Quyết định (Quy định trực tiếp)

7. Mẫu Quyết định (Quy định gián tiếp)

8. Mẫu Văn bản có tên loại khác

9. Mẫu văn bản (ban hành kèm theo quyết định)

10. Mẫu công văn

11. Mẫu công điện

12. Mẫu Giấy mời

13. Mẫu Giấy giới thiệu

14. Mẫu Biên bản

16. Mẫu Giấy biên nhận

17. Mẫu Giấy Chứng nhận

18. Mẫu Giấy đi đường

19. Mẫu Giấy nghỉ phép

20. Mẫu Phiếu chuyển

21. Mẫu Phiếu gửi

22. Mẫu Thư công

23. Mẫu Bản sao văn bản