Thư viện mẫu văn bản

21

Thư viện mẫu văn bản

Bản cam kết thông báo định kỳ về tình hình phát triển của con nuôi.doc
Bản khai lý lịch (Kèm theo đơn xin nhập Quốc tịch Việt Nam).doc
Bản khai lý lịch (kèm theo đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam).doc
Bản tính giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.doc
Bản tường trình đã từng được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở.DOC
Bảng cân đối tài khoản.doc
Bảng đối chiếu hạn mức kinh phí.doc
Bảng giá bán hàng.doc
Bảng kê chứng từ tạm ứng.doc
Bảng kê chứng từ thanh toán.doc
Bảng kê hàng hóa mua vào có hóa đơn bán hàng.doc
Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra.doc
Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào.doc
Bảng kê thu mua hàng không có hóa đơn.doc
Bảng phân bố khấu hao tài sản cố định và chi phí trả trước.doc
Bảng thanh toán tiền lương.doc
Bảng thanh toán tiền lương (1).doc
Bảng thanh toán tiền lương (2).doc
Bảng tính hao mòn tài sản cố định.doc
Bảng tính khấu hao tài sản cố định năm 200….doc
Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại.doc
Bảng tổng hợp kinh phí chưa quyết toán đến 31-12.doc
Báo cáo bao bì, pa lêt đang sử dụng.doc
Báo cáo công nợ đầu năm.doc
Báo cáo công nợ phải thu.doc
Báo cáo công nợ phải trả.doc
Báo cáo kết quả hoạt động sự nghiệp có thu.doc
Báo cáo kết qủa thẩm tra hồ sơ thuê đất.doc
Báo cáo kiểm kê tài sản cố định.doc
Báo cáo mua vật tư hàng hóa dự trữ.doc
Báo cáo nhập xuất tồn kho vật tư hàng hóa dự trữ.doc
Báo cáo quyết toán công trình.doc
Báo cáo tăng giảm nguồn vốn dự trữ vật tư, hàng hóa.doc
Báo cáo thiếu hụt vật tư hàng hóa dự trữ.doc
Báo cáo thu – chi lãi đầu tư tài chính.doc
Báo cáo thu bảo hiểm xã hội (B05a – BH).doc
Báo cáo thu bảo hiểm xã hội (B05b – BH).doc
Báo cáo thu bảo hiểm xã hội (B05c – BH).doc
Báo cáo thu chi về phí hàng dự trữ và tình hình phân phối chênh lệch thu chi.doc
Báo cáo thu nộp tiền hàng dự trữ.doc
Báo cáo thừa vật tư hàng hóa dự trữ.doc
Báo cáo thực hiện vốn đầu tư.doc
Báo cáo tình hình sử dụng số kinh phí quyết toán năm trước chuyển sang.doc
Báo cáo tình hình tăng giảm dụng cụ.doc
Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định.doc
Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu dự toán.doc
Báo cáo tồn kho.doc
Báo cáo tồn kho đầu năm.doc
Báo cáo tổng hợp công nợ.doc
Báo cáo tổng hợp tình hình thu – chi quỹ bảo hiểm xã hội.doc
Báo cáo tổng hợp tồn kho.doc
Báo cáo xuất bán vật tư hàng hóa dự trữ.doc
Biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành.DOC
Biên bản kiểm tra định vị móng và các công trình ngầm.DOC
Biên bản thẩm tra hồ sơ đất đai.doc
Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở.DOC
Biên bản xác định giá trị còn lại của nhà ở.doc
Biên nhận hồ sơ.DOC
Các hóa đơn chưa thanh toán.doc
Cấp giấy phép xây dựng.doc
Chi tiết bán hàng theo khách hàng.doc
Chi tiết bán hàng theo nhân viên.doc
Chi tiết kinh phí dự án đề nghị quyết toán.doc
Chi tiết kinh phí hoạt động đề nghị quyết toán.doc
Chi tiết mua hàng theo nhà cung cấp.doc
Chi tiết nguồn vốn đầu tư.doc
Chi tiết thuế được khấu trừ.doc
Chi tiết thuế phải nộp.doc
Chứng từ ghi sổ.doc
Công văn chấp thuận tuyển lao động nước ngoài.doc
Danh mục cán bộ.doc
Danh mục kho vật tư.doc
Danh mục loại vật tư.doc
Danh mục phòng ban.doc
Danh mục tài sản cố định.doc
Danh mục vật tư.doc
Danh sách đối tượng.doc
Danh sách tài sản cố định tại nơi sử dụng.doc
Di chúc.DOC
Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn.DOC
Điều lệ Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.doc
Điều lệ Doanh nghiệp liên doanh.doc
Điều lệ mẫu HTX Công nghiệp và Xây dựng.doc
Điều lệ mẫu HTX Giao thông vận tải.doc
Điều lệ mẫu HTX Nông nghiệp.doc
Điều lệ mẫu HTX Thương mại.doc
Điều lệ mẫu HTX Thuỷ sản.doc
Đơn đăng ký kinh doanh công ty cổ phần.DOC
Đơn đăng ký kinh doanh công ty hợp danh.DOC
Đơn đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên.DOC
Đơn đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.DOC
Đơn đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân.DOC
Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng.doc
Đơn đề nghị cấp phó bản giấy phép xây dựng.doc
Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung ( của đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng ).doc
Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.doc
Đơn đề nghị ký hợp đồng thuê nhà (Do chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước).doc
Đơn đề nghị mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.doc
Đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép xây dựng.doc
Đơn xin cấp Giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn.doc
Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn (dùng cho công dân VN kết hôn với người NN).doc
Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở nhà chung cư.doc
Đơn xin cấp giấy phép lao động (của người lao động).doc
Đơn xin cấp giấy phép lao động(của người lao động).DOC
Đơn xin cấp giấy phép lao động(của người sử dụng lao động).doc
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng(công trình thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước quản lý hoặc thuộc các hình thức sở hữu khác).doc
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng(công trình thuộc sở hữu tư nhân).doc
Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (dành cho hộ gia đình, cá nhân).doc
Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (dành cho tổ chức trong nước).doc
Đơn xin đăng ký khai sinh.doc
Đơn xin đăng ký khai sinh (trường hợp có yếu tố Nước ngoài).doc
Đơn xin đăng ký khai sinh quá hạn.doc
Đơn xin giao đất.doc
Đơn xin giao đất (dành cho hộ gia đình, cá nhân).doc
Đơn xin giao đất (dành cho tổ chức trong nước).doc
Đơn xin giao đất để làm nhà ở(dùng cho hộ gia đình, cá nhân).doc
Đơn xin hồi hương (dùng cho người VN định cư ơ NN).doc
Đơn xin hồi hương về (dùng cho Công dân định cư NN).doc
Đơn xin hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng.doc
Đơn xin mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.doc
Đơn xin nhận Trẻ em Việt Nam làm con nuôi.doc
Đơn xin nhận Trẻ em Việt Nam làm con nuôi (trường hợp không đích danh).doc
Đơn xin nhập Quốc tịch Việt Nam (dùng cho cá nhân).doc
Đơn xin nhập Quốc tịch Việt Nam (dùng cho gia đình).doc
Đơn xin thành lập Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.doc
Đơn xin thành lập Doanh nghiệp liên doanh.doc
Đơn xin thôi Quốc tịch Việt Nam (dùng cho gia đình).doc
Đơn xin thuê đất.doc
Đơn xin thuê đất (dành cho hộ gia đình, cá nhân).doc
Đơn xin thuê đất (dành cho tổ chức trong nước).doc
Đơn xin thuê lại đất.doc
Đơn xin trở lại Quốc tịch Việt Nam (dùng cho cá nhân).doc
Đơn xin trở lại Quốc tịch Việt Nam (dùng cho gia đình).doc
Đơn xin xác nhận hộ khẩu.doc
Đơn yêu cầu cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bàng quyền sử dụng đất, tài sản, gắn liền với đất.doc
Đơn yêu cầu đăng ký bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.doc
Đơn yêu cầu đăng ký bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.doc
Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký.doc
Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền vởi đất.doc
Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh.doc
Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót.doc
Đơn yêu cầu xóa đăng ký bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.doc
Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.doc
Giấy báo đề nghị kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành.DOC
Giấy bảo lãnh cho người định cư ở nước ngoài hồi hương.doc
Giấy cam kết chưa hưởng chính sách nhà ở, đất ở.DOC
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.DOC
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện.DOC
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần.DOC
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty hợp danh.DOC
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên.DOC
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.DOC
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân.DOC
Giấy đề nghị thanh toán.doc
Giấy đồng ý cho Trẻ em làm con nuôi (Trong trường hợp Trẻ tại trại nuôi dưỡng).doc
Giấy nhận giữ di chúc.DOC
Giấy phép xây dựng(mẫu số 4).DOC
Giấy thỏa thuận bồi thường đất để lập hồ sơ sử dụng đất.DOC
Giấy thoả thuận về việc cho Trẻ em làm con nuôi.doc
Giấy xác nhận điều chỉnh nội dung.DOC
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.doc
Hóa đơn chờ ghi sổ.doc
Hóa đơn mua hàng chưa thanh toán.doc
Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất.doc
Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.DOC
Hợp đồng cho thuê nhà ở.doc
Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất.DOC
Hợp đồng chuyển giao công nghệ.DOC
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.doc
Hợp đồng cung ứng lao động.DOC
Hợp đồng đại diện.DOC
Hợp đồng đại lý.DOC
Hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài.DOC
Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại.DOC
Hợp đồng gia công đặt hàng trong nước.DOC
Hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình.doc
Hợp đồng hợp tác kinh doanh.DOC
Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền.DOC
Hợp đồng khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng công trình.DOC
Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp công trình.DOC
Hợp đồng lao động.DOC
Hợp đồng lập luận chứng kinh tế – kỹ thuật cho công trình.DOC
Hợp đồng liên doanh.DOC
Hợp đồng môi giới thương mại.DOC
Hợp đồng mua bán hàng hóa.DOC
Hợp đồng mua bán nhà ở.doc
Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước.doc
Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyển sử dụng đất ở.doc
Hợp đồng mua bán nhà ở(một phần ngôi nhà).DOC
Hợp đồng mua bán nhà ở(toàn bộ ngôi nhà).doc
Hợp đồng nguyên tắc về tổng thầu xây dựng công trình.DOC
Hợp đồng nhập khẩu mua thiết bị điện lạnh.DOC
Hợp đồng sửa chữa nhà ở.doc
Hợp đồng tặng, cho nhà ở (toàn bộ ngôi nhà).doc
Hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà.doc
Hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất.doc
Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.DOC
Hợp đồng thuê đất.doc
Hợp đồng thuê lại đất.doc
Hợp đồng thuê nhà (cho người nước ngoài).doc
Hợp đồng thuê nhà (Nhà thuộc sở hữu Nhà nước).doc
Hợp đồng thuê nhà ở(toàn bộ ngôi nhà).doc
Hợp đồng thuê nhà(cho người nước ngoài).doc
Hợp đồng trao đổi nhà ở.doc
Hợp đồng ủy quyền bán nhà ở.doc
Hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở.doc
Hợp đồng vận chuyển hàng hóa.DOC
Hợp đồng xuất khẩu gạo.DOC
Liệt kê báo giá.doc
Liệt kê chứng từ hàng bán trả lại, giảm giá.doc
Liệt kê chứng từ hàng mua trả lại.doc
Liệt kê chứng từ theo khách hàng.doc
Liệt kê chứng từ theo nhà cung cấp.doc
Liệt kê hóa đơn bán hàng.doc
Liệt kê hóa đơn mua hàng.doc
Lý lịch cá nhân (Dùng để làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố NN).doc
Lý lịch tự thuật.DOC
Mẫu điều lệ công ty cổ phần.DOC
Mẫu điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.DOC
MauVB.mdb
Nguồn vốn đầu tư.doc
Nhật ký sổ cái.doc
Nội quy công ty.DOC
Phiến hẹn trả kết quả đăng ký.doc
Phiếu báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.doc
Phiếu đề nghị.doc
Phiếu hẹn.doc
Phiếu trả lương.doc
Phiếu yêu cầu bổ túc hồ sơ.doc
Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch.doc
Phiếu yêu cầu sao lục hợp đồng được lưu trữ.doc
Quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của kế toán trưởng công ty TNHH.doc
Quy định về phân công trong nội bộ công ty.doc
Quyết định bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở của Ủy ban nhân dân.doc
Quyết định bổ nhiệm (dành cho các tổ chức kinh tế).DOC
Quyết định bổ nhiệm cán bộ.DOC
Quyết định cấp phó bản giấy phép xây dựng.doc
Quyết định chấp nhận cho cán bộ nhân viên thuyên chuyển công tác.doc
Quyết định cho thôi việc (dành cho các tổ chức kinh tế).doc
Quyết định cho thôi việc đối với cán bộ nhân viên.DOC
Quyết định điều động cán bộ.doc
Quyết định giải thể Doanh nghiệp.doc
Quyết định kỷ luật lao động.DOC
Quyết định tiếp nhận và điều động cán bộ nhân viên.doc
Quyết định xoá bỏ hiệu lực của quyết định kỷ luật.doc
Quyết định xử lý kỷ luật cán bộ nhân viên.DOC
Quyết toán vốn đầu tư, vốn sửa chữa lớn sử dụng trong kỳ.doc
Sổ cái.doc
Sổ cái (Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung).doc
Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (hoặc xây dựng cơ bản).doc
Sổ chi tiết bán hàng.doc
Sổ chi tiết các khoản thu.doc
Sổ chi tiết các tài khoản.doc
Sổ chi tiết chi dự án.doc
Sổ chi tiết chi hoạt động.doc
Sổ chi tiết công nợ theo đối tượng.doc
Sổ chi tiết công nợ theo tài khoản.doc
Sổ chi tiết doanh thu (các khoản thu do bán hàng).doc
Sổ chi tiết mua hàng.doc
Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại.doc
Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm.doc
Sổ chi tiết vật tư hàng hóa.doc
Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ.doc
Sổ ghi giảm tài sản cố định.doc
Sổ ghi tăng tài sản cố định.doc
Sổ nhật ký chung.doc
Sổ quỹ tiền mặt.doc
Sổ tài sản cố định.doc
Sổ theo dõi chi phí trả trước.doc
Sổ theo dõi dụng cụ tại nơi sử dụng.doc
Sổ theo dõi hạn mức kinh phí.doc
Sổ theo dõi kinh phí ngoài hạn mức.doc
Sổ theo dõi nguồn kinh phí.doc
Sổ theo dõi nhận và sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản.doc
Sổ theo dõi tiền gửi ngân hàng.doc
Sổ tiền gửi.doc
Thẻ kho.doc
Thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng.doc
Thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng.doc
Thoả thuận phân chia di sản(áp dụng cho thành phố hồ chí minh).doc
Thông báo giải thể.doc
Thông báo lập chi nhánh.DOC
Thông báo lập văn phòng đại diện.DOC
Thông báo tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp.DOC
Thông báo thay đổi Đại diện Chi nhánh.doc
Thông báo thay đổi người Đại diện của Công ty TNHH, Công ty cổ phần.doc
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.DOC
Thống kê hàng bán chịu thuế doanh thu.doc
Thống kê hàng bán chịu thuế GTGT khấu trừ.doc
Thống kê xuất kho theo đơn vị sử dụng.doc
Thư mời (Mẫu 1).doc
Thư mời (Mẫu 2 ).doc
Thực hiện đầu tư.doc
Thực hiện đầu tư theo dự án, công trình, hạng mục công trình.doc
Thuyết minh báo cáo tài chính.doc
Tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí quản lý bộ máy.doc
Tờ hủy bỏ di chúc.doc
Tờ khai đăng ký kết hôn.doc
Tờ khai đăng ký thuế đất.doc
Tờ khai góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất.doc
Tờ khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất.doc
Tờ khai nộp thuế quyền sử dụng đất.doc
Tờ khai nộp tiền thuê mặt đất, mặt nước.doc
Tờ khai thuế giá trị gia tăng.doc
Tổng hợp bán hàng theo khách hàng.doc
Tổng hợp bán hàng theo mặt hàng.doc
Tổng hợp bán hàng theo nhân viên.doc
Tổng hợp chi hoạt động.doc
Tổng hợp kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán.doc
Tổng hợp mua hàng theo mặt hàng.doc
Tổng hợp mua hàng theo theo nhà cung cấp.doc
Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng.doc
Tổng hợp tình hình tiếp nhận kinh phí và chi phí bảo hiểm xã hội.doc
Trích lục bản đồ địa chính khu đất thuê.doc

Văn phòng luật sư  Hoàng  Nguyên