Thường vụ Quốc hội xem xét đề án tái cơ cấu nền kinh tế

47

Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc sáng 10/4 bàn về nhiều vấn đề quan trọng như đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế và báo cáo đánh giá kết quả phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011…

Trong phiên họp thứ 7 kéo dài 10 ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế và Báo cáo bổ sung của Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách năm 2011, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách những tháng đầu năm 2012; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010.

Thường vụ Quốc hội cũng sẽ nghe và cho ý kiến về báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công với cách mạng và việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đồng thời, các dự án Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật biển Việt Nam; Luật giá; Luật tài nguyên nước (sửa đổi); Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật giám định tư pháp và Luật quảng cáo… sẽ được lấy ý kiến.

Công ty Luật Hưng Nguyên – Nguyễn Hưng (sưu tầm)