Một số loại lệ phí đất đai phổ biến

24

Lệ phí đất đai tại Việt Nam bao gồm nhiều loại khác nhau, tùy thuộc vào từng mục đích sử dụng. Dưới đây là một số loại lệ phí đất đai phổ biến:

1. Lệ phí trước bạ:

 • Lệ phí trước bạ được thu khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Mức thu lệ phí trước bạ là 0,5% giá trị chuyển nhượng.
 • Ví dụ: Nếu giá trị chuyển nhượng một thửa đất là 1 tỷ đồng, thì lệ phí trước bạ phải nộp là 5 triệu đồng.

2. Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

 • Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thu khi cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do HĐND cấp tỉnh quyết định, nhưng không quá mức quy định tại Nghị định 10/2022/NĐ-CP.
 • Ví dụ: tại Hà Nội, mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất ở là 0,12% giá trị đất ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

3. Lệ phí đăng ký biến động đất đai:

 • Lệ phí đăng ký biến động đất đai được thu khi có biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Mức thu lệ phí đăng ký biến động đất đai là 0,05% giá trị đất ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Ví dụ: Nếu giá trị đất ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 1 tỷ đồng, thì lệ phí đăng ký biến động đất đai phải nộp là 50.000 đồng.

4. Phí thẩm định hồ sơ:

 • Phí thẩm định hồ sơ được thu khi nộp hồ sơ để cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đăng ký biến động đất đai; tách thửa, hợp thửa; chuyển đổi mục đích sử dụng đất; giải phóng mặt bằng; và một số thủ tục hành chính khác liên quan đến đất đai.
 • Mức thu phí thẩm định hồ sơ do UBND cấp tỉnh, thành phố quyết định.

Ngoài ra, còn có một số loại lệ phí đất đai khác như:

 • Lệ phí chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Lệ phí công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Phí đo đạc, bản đồ địa chính.

Bạn có thể tra cứu cụ thể về mức thu từng loại lệ phí đất đai tại:

 • Website của Bộ Tài chính: https://www.mof.gov.vn/
 • Website của cơ quan thuế địa phương nơi bạn sinh sống.

Lưu ý:

 • Mức thu lệ phí đất đai có thể thay đổi theo thời gian, do vậy bạn nên cập nhật thông tin mới nhất trước khi thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai.
 • Bạn nên nộp lệ phí đất đai tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Chúc bạn hoàn thành thuận lợi các thủ tục đất đai!