Home / TỐ TỤNG - TÒA ÁN / Archive by Category "VĂN BẢN LUẬT"

Archives

Thông tư liên tịch quy định về thủ tục Giám đốc thẩm, tái thẩm

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO – VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 02/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2013 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM, TÁI THẨM VÀ THỦ TỤC ĐẶC BIỆT XEM XÉT LẠI QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH Để thi hành đúng và thống nhất quy định của Luật tố tụng hành chính (sau đây viết tắt là Luật TTHC) về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem…

Quyết định phê duyệt Đề án thành lập Học viện Tư pháp

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 1269/2003/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2003  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÀNH LẬP HỌC VIỆN TƯ PHÁP THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 08-NQ/TW NGÀY 02 THÁNG 01 NĂM 2002 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TƯ PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Đề án thành lập Học viện…

Quyết định thành lập Học viện Tư pháp

Quyết định số 23/2004/QĐ-TTg về việc thành lập Học viện Tư pháp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số: 23/2004/QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Về việc thành lập Học viện Tư pháp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ   Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;   Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;   Căn cứ Nghị định số 43/2000/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 quy định…

Luật Tổ chức tòa án nhân dân

LUẬT CỦA QUỐC HỘI Tổ chức Tòa án nhân dân   Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộnghòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyếtsố 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về tổ chức vàhoạt động của Tòa án nhân dân.   Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1 Tòa án nhân dân tối cao, cácTòa án nhân dân địa phương, các Tòa án quân sự và các Tòa án khác do luật địnhlà các cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tòa án xét xử những vụ án hìnhsự, dân sự, hôn…

Thông tư Hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý

BỘ TƯ PHÁP Số: 18/2013/TT-BTP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2013 THÔNG TƯ Hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;      Căn cứ Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số…

Nghị định 123 về biện pháp thi hành Luật Luật sư

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 123/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT LUẬT SƯ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp…

Luật sư tại Hà Nội giới thiệu Biểu mẫu quyết định Thi hành án chủ động

Luật sư  Hà Nội giới thiệu Biểu mẫu quyết định Thi hành án chủ động TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ tỉnh (thành phố)……………………. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: ……../QĐ-CTHA …………., ngày……tháng…….năm 20….   QUYẾT ĐỊNH Thi hành án chủ động CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ   Căn cứ khoản 1 Điều 23, khoản 2 Điều 35, khoản 1 Điều 36 và khoản 1 Điều 45 Luật Thi hành án dân sự năm 2008; Căn cứ Bản án, Quyết định số………../QĐ-THA ngày……..tháng…….năm ……. của …………………………………………………………………………………………….; Căn cứ Quyết định ủy thác thi hành án số…………ngày……tháng……năm………… của (nếu có) ………………………………………………………,   QUYẾT ĐỊNH:…

Biểu Mẫu Quyết Định Thi Hành Án Theo Đơn Yêu Cầu

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ tỉnh (thành phố)…………………….   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: ……./QĐ-CTHA …………., ngày……tháng…….năm 20….   QUYẾT ĐỊNH Thi hành án theo đơn yêu cầu CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Căn cứ khoản 1 Điều 23, khoản 2 Điều 35, khoản 2 Điều 36 và khoản 1 Điều 45 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;Căn cứ Bản án, Quyết định số ……../QĐ-THA ngày ……….tháng …….năm …….. của ………………………………………………………………..;Căn cứ Quyết định ủy thác thi hành án số………/QĐ-THA ngày…… tháng….. năm …………. của (nếu có) …………………………………….;Xét đơn yêu cầu thi hành án của:…………… ………………………………………………….địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………., QUYẾT…

Biểu mẫu quyết định về giải quyết khiếu nại

Biểu mẫu quyết định về giải quyết khiếu nại Mẫu số: A 01 -THA                                                                                                                           (Ban hành theo TT số: 09/TT-BTP                                                                                                                            ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp)   BỘ TƯ PHÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số: ……./QĐ-TCTHA …………., ngày…… tháng….. năm 20….     QUYẾT ĐỊNH Giải quyết khiếu nại của: ………………………….   TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ      Căn cứ khoản 1 Điều 142 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;      Xét đơn của ông (bà):……………………………………………., địa chỉ…………………….. ………………………………………………………………..khiếu nại ………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………..(nêu nội dung khiếu nại)………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………

Biểu Mẫu Vi Bằng

VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI ………………………………….. Địa chỉ …………………………. ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: ……./BB-TPL ……………., ngày … tháng …. năm ……                                                                            VI BẰNG   Vào hồi ……….. giờ …………. ngày …….. tháng …… năm …….., tại ………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………….. Chúng tôi gồm: Ông (bà): …………………………………………………………………………….. , chức vụ: Thừa phát lại Ông (bà): ……………………………………………………………………….. , chức vụ: Thư ký nghiệp vụ ………………………………………………………………………………………………………………………….. Với sự tham gia của: (nếu có) Ông (bà)/cơ quan/tổ chức: (người yêu cầu lập vi bằng) ………………………………………………… Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………….. Số CMTND/Hộ chiếu: …………. cấp ngày: …………….. bởi cơ quan: ………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………….. Với sự chứng kiến của: (nếu có) Ông (bà): …………………………………………………………………………………………………………….. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………….. Ông…

1 2